D’Ramp fir an d’Schoul ass fäerdig

 Beim Festsall an där neier Schoul war keen direkten Accès virgesi fir Leit am Rollstull oder Mammen a Pappe mat Kannerkutschen. Si konnte nëmme mam Lift rakommen, a fir de Lift ze huelen hu si e spezielle Schlëssel gebraucht. Dat war ëmständlich. Den deemolige Buergermeeschter  Jacques DAHM hat virgeschloen, iwwert eng extern Ramp een direkten Accès fir de Rollstull, d’Kannerkutsch a fir aner Gefierer mat Rieder an d’Schoulgebai ze schafen. Dee virichten CSV-Déi Gréng Schäfferot hat dunn den Optrag ginn déi Ramp beim hënnischten Agank vis-à-vis vun der Turnhal ze bauen. An der letzter Woch vun der Summervakanz ass déi Ramp fäerdig ginn.

 

D’Ramp fir an de Festsall, am Dag …

interligne forcé occulte

… an an  der Nuecht.