D’Sonn geet nach eng Kéier op …

 

Den 20. Dezember 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_2. Och dës société civile këmmert sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag, déi dës Kéier op de flaachen Daach vun där neier Schull (maison relais) stoe kënnt.

 

SUNELEC Dikrich_2.001-001 - Version 2en orange: le toit du nouveau bâtiment scolaire (maison relais)

 

Zousätzlich Detailer iwwert de Prinzip vun där partizipativer Solar-Gesellschaft – iwwrigens eng CSV-Iddi – stinn am Kapitel “Photovoltaik” an am Kaptiel “Solarkadaster” op der Säit “Themen”. Do fannt Dir och een Tableau deen di zwou Gesellschaften – SUNELEC Diekirch_1 an SUNELEC Diekirch_2 –  matenee vergläicht.

Fir an de Genoss vun de staatliche Subventioune kënnen ze kommen, huet d’Anlag eng Kapazitéit vun 24,64 KWc.

D’Kapital vun der Gesellschaft ass op 28 Parten vu je 2.600 € opgedeelt. 16 verschidden Teilhaber – jidderee steet fir 1 bis 9 Parten – si Grënnungsmember vun där neier Gesellschaft.

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi