Neie Kino

Screen Shot 2013-03-08 at 23.14.51 Dee Kino-Projet deen de Moment am Gespréich ass, betrëfft de Site Al Seeërei: Hei soll een neie regionale Kinoskomplex entstoën, dee vun enger Gesellschaft soll gebaut ginn an iwwert deen de Schäfferot awer keng weider Detailer konnt oder wollt ginn.

interligne

forcé
De 24. Abrëll 2013 huet de Gemengerot eng Konventioun (Convention de concession d’un droit de superficie) gestëmmt, déi virgesäit der Gesellschaft “Kino Dikkrich sàrl” vun Ettelbréck en Areal vun 13 Ar bis d’Jar 2035 zur Verfügung ze stellen fir dorop ee Kino ze bauen. Zousätzlich Detailer vun deem Projet sinn  de Moment net bekannt. De Buergermeeschter huet am Gemengerot gesot, dass et am Fong nach kee konkrete Projet gëtt !

interligne

Screen Shot 2013-05-03 at 23.39.05Al Seeërei: Terrain vun 13 Ar + Gebai fir ee neie Kino [bp_2013]

forcé

Positioun vun der CSV-Dikrich
interligne forcé

  • D’CSV ënnerstëtzt dee Projet prinzipiell.
  • Mir sinn der Meenung, ee regionale Kino passt bei di Al Seeërei: et si vill Parkplazen nobäi an den ëffentlichen Transport ass di aner Säit vun der Strooss.
  • Mir hätten äis allerdéngs gewënscht ë puer Detailer iwwert de Projet selwer gewuer ze ginn. De Buerger-meeschter konnt dem Gemengerot net soen, wivill Säll oder wivill Sëtzplazen virgesi wären. Hee konnt eis kee Bauhär a kee Bedreiwer nennen. Hee wosst och net, ob ee Bistro dohi kënnt oder ob nach ëmmer dru geduecht gëtt och Keelebunnen a Billardsdëscher – wéi dat am Projet 2005 stung – dohin ze setzen. A virun allem, konnt heen äis net soen, wéi di finanziell Gréisstenuerdnung vun deem Projet wär.
  • Et wär och intressant ze wëssen, wat de Schäfferot mat dem Tuerm wëlles huet. Den Tuerm laanscht d’Industriestross gehéiert jo bekanntlich net zum Projet Kino, muss awer am Kader vun deem Projet och an d’Rei gesat ginn, an dat op Käschte vun der Gemeng.

interligne forcé

Screen Shot 2013-05-09 at 14.57.40Dësen Tuerm gehéiert net zum Projet “Neie Kino” [bp_2004]

interligne

forcé

Fest steet op jidde Fall, dass d’Gemeng dee Kino am Jar 2035 muss zeréckkafen, egal wivill en dann nach wäert ass oder kascht.

interligne forcé

Hei nach eng Kéier am Resumé, wat mir vun deem Projet halen:
interligne forcé

1) Mir si frou, dass ee neie regionale Kino soll zu Dikrich gebaut ginn.
2) Mir begréissen, dass dee neie Kino op de Site vun der Aler Seeërei kënnt.
3) Mir wëlle keen iwwerdimensionéierte Kinogigant dee net ka funktionéieren.
4) Mir rechne mat maximal 20.000 Visiteuren d’Jar.
5) Mir mengen, dass ee grousse Sall vun ≤300 Plazen an ee klenge Studio vun ≤100 Plazen duergeet.

 

 

 

 

interligne

interligne forcé

intewrligne forc

Su bal mir nei Informatiounen oder konkret Pläng hun, wäerte mir déi op eisem Site verëffentlichen,

 an zwar am Dossier “Neie Kino” op der Säit “Themen

interligne

forcé