LSAP: Nobel an deier muss et sinn.

imagesTëschent dësen 2 Fotoe leie 7 Jar an 160.000,00 €. Dat ass nämlich déi Zomm déi et kascht fir een intakt Gelänner duerch een anert Gelänner ze ersetzen a fir een Iwwerdaach opzeriichten.

interligne forcé

interlign forcé

Screen Shot 2013-05-16 at 21.44.17
Tribün mat Gelänner am Parc am Wanter 2005 [bp_2005]  Tribün mat Gelänner am Parc am Fréijar 2013 [bp_2013]

nterligne forcé

Auvent Parc- PlanOriginal-Plang vun der Fontaine am Parc vum Architekt SCHMIZ [bp_2005]

interlign forcé

De Projet “Fontaine am Parc” ass ni vum Gemengerot autoriséiert ginn, wéi d’Gesetz dat virgesäit.  D’LSAP huet et deemno an de Jaren 2004-2005 fäerdig bruecht ± eng Millioun Euro aus ze gi fir ee Projet deen de Gemengerot ni virdru gesinn an net gestëmmt hat. An elo leet d’LSAP nach eng Schëpp no a setzt nach eng Kéier 160.000,00 € drop. Den LSAP-Schäfferot hat awer dës Kéier duerfir gesuergt, dass d’LSAP Vertrieder am Gemengerot – an nëmmen d’LSAP-Vertrieder – deen Zousazkredit fir den “Auvent au Parc Municipal” gutt heeschen.

interligne forcé

1) E Gelänner, …
interligne forcé

Screen Shot 2013-05-16 at 21.46.25Dat neit Gelänner ronderëm d’Tribün mat dem gewierften Treillis [bp_2013]

interligne forcé

Den Treillis vum Gelänner gesäit ganz nobel an deier aus: metalle Stiew sinn duerch geflechten drote Seeler matenee verknëppt. Dëst Metallgeflecht vum Typ Multi-Barrette 8106 gëtt meeschtens fir den Intérieur reservéiert (cf. Balustrade Al Seeërei). Am Fräie gëtt et haaptsächlich do benotzt, wou et wéinig mechanisch strapazéiert gëtt. Mam Fouss dra rennen oder mam Ball dra schéissen wäert mat Sécherheet Spuren hannerloossen. Ënnerhalt- a Reparaturkäschten stinn an d’Haus.
interligne forcé

Et ass eigentlich onverständlich, fir wat den LSAP-Schäfferot nëmmen um virichten Deel vun der Mauer zur Sauer hin ee Gelänner opgeriicht huet, wou d’Mauer jo no hannen ëmmer mi héich gëtt. Loosse mer hoffen, dass d’Kanner nëmmen um virichten Deel vun der Mauer spillen an turnen.

nterligne forcé

2) een Iwwerdaach …
interligne forcé

Dk_FON 200 Construction - 2013-05-18 @ 13-43-10 - Version 2Deen neien Auvent am Parc [bp_2013]

interligne forcé

Den Iwwerdaach ass just fir d’Béierfest vun der Musik fäerdig ginn. Loosse mer hoffen, dass en net ze vill am Wee steet.

interligne forcé

3) … an eng Koppel Eeselen
interligne forcé

Dk_FON 200 Construction - 2013-05-18 @ 13-40-32 - Version 3Nei Eeselsskulptur am Parc niewent der Recette [bp_2013]

interligne forcé

Wann di 2 Eeselen niewent der Recette och net su iwwel sinn, hätte mir, Gemengeréit vun der Oppositioun, trotzdem gär gewosst, dass duer sollt eng Skulptur hikommen, vu weem di Skulptur ass, a virun allem, wat di Skulptur kascht. De Gemengerot war net informéiert an dëse Projet ass nees eng Kéier net vum Gemengerot autoriséiert. Den LSAP-Schäfferot mécht, wat e wëllt a wat him passt, an zwar ouni de Gemengerot ze froën.

interligne forcé

4) Fazit
interligne forcé

160.000,00 € fir e Glänner duerch e Glänner ze ersetzen a fir een Iwwerdaach opzeriichten, ass jo net grad ee Pappenstiel, besonnisch wann ee bedenkt, dass och d’Stad Dikrich all Intérêt drun hätt, eng Grimmel ze spueren an d’Suen net – wéi hei geschitt – zur Fënster raus ze werfen.
interligne forcé
Mee bon. Et ass alt erëm eng Geleeënheet fir eppes anzeweien an domat an d`Press ze kommen.

interligne forcé
Ass jo och wichtig, su kuerz virun den nächste Wahlen.

interligne forcé

interligne forcé

CSV-DIKRICH_2013 300dpi

 

interligne forcé