Strooss vun Eisen ?

Screen Shot 2013-06-19 at 01.30.08Am Gemengerot vum 17. Juni 2013 ass ënnert dem Punkt 4 vum Ordre du Jour d’Mobilitéitskonzept Nordstad diskutéiert a kommentéiert ginn. D’Oppositiounsparteien haten am Virfeld vun der Sitzung ee gemeinsame Pabeier ausgeschafft,

deen de Präsident vun der CSV-Fraktioun, Paul BONERT, dem Gemengerot an der Presse virgestallt an zur Ofstëmmung ënnerbreet huet. Di gemeinsam Motioun vun CSV, DP an déi gréng war sou verfaasst, dass si ënner Ëmstänn och den Appui vun der LSAP-Fraktioun hätt kënne fannen an sou eng staark an eestëmmig Haltung vum Dikricher Gemengerot hätt kënne bedeiten. Deen Zweck huet d’CSV-DP-déi gréng-Resolutioun leider verfeelt, well d’LSAP-Majoritéit drop bestanen huet, eng eege Resolutioun op den Dësch ze leeën.

interligne forcé

Screen Shot 2013-06-19 at 23.13.33De METTIS vu Metz (F): e Beispill vun deem System wat vun der CSV, DP an déi gréng favoriséiert gëtt:
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) oder Tram ouni Schinnen [netborn image]

interligne forcé

D’Präsentatioun vum Nordstad-Mobilitéitskonzept, di integral Versioun an eng Hellewull Dokumenter an Erklärungen zu dem Konzept fannt Dir op eisem Site iwwer dëse Link.

interligne forcé

Wann Dir Eech net su richtig kënnt eppes ënnert engem Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) virstellen, sollt Dir Eech de Site vum METTIS vu Metz (F) ukucken.

interligne forcé

Hei fannt Dir ee Compte-rendu vun eiser Visite vum METTIS zu Metz, déi den CSV-CoCoNoS de 16. Abrëll 2014 organiséiert hat.

interligne forcé

Hei en Artikel aus dem Wort vum 3. Juni 2014 iwwert den ëffentlichen Transport am Minett an an der Nordstad: De Minister François BAUSCH ass prinzipiell fir ee Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) – wéi de METTIS vu Metz (F) – fir d’Nordstad aplaz vun engem Tram.

interligne

forcé

1) Avis vun CSV, DP an déi gréng

interligne forcé

CSV-DG-DP-Résolution (au format pdf, 2 pages)

interligne forcé

Screen Shot 2013-06-19 at 23.11.27Een anert Beispill vun deem System wat vun der CSV-DP-déi gréng-Oppositioun favoriséiert gëtt:
Bus à haut niveau de service (BHNS): Organisatioun vun de reservéierte Busspuren [netborn image]

Screen Shot 2013-06-21 at 00.31.05Aménagement Axe central, Variante 1: Ëffentlichen Transport op 2 reservéierte Spuren an der Mëtt
mat zentraler iwwerdaachter Bushaltestell [Grafik: bp_2013]

Screen Shot 2013-06-22 at 01.15.00Aménagement Axe central, Variante 1: Ëffentlichen Transport op 2 reservéierte Spuren an der Mëtt
mat säitlicher iwwerdaachter Bushaltestell [Grafik: bp_2013]

interligne forcé

2) Avis vun der LSAP
intderligne forcé

LSAP-Résolution (au format png, 1 page)

interligne forcé

Dk CIRCULATION 401 Train - 2012-05-05 @ 14-45-03Der LSAP-Majoritéit hiere Favorit: Den Zuch wéi en haut tëschent Dikrich an Ettelbréck zirkuléiert.
An anere Wieder: Eng Léisung vu gëschter fir eng Nordstad vu mar.
Train à l’entrée de Diekirch avec passage à niveau (rue de l’industrie) [bp_2012-05-05]

Screen Shot 2013-06-21 at 00.31.30Aménagement Axe central, Variantes 2a, 3a, 3b: Ëffentlichen Transport mat 1 Spur op Schinnen [Grafik: bp_2013]

Screen Shot 2013-06-21 at 00.31.59 Améagement Axe central, Variante 2b: Ëffentlichen Transport mt 2 Spuren op Schinnen [Grafik: bp_2013]

intreligne forcé

3) Kommentar
interligne forcé

CSV, DP, déi gréng an LSAP si sich eens,

 • dass de Verkéier zu Dikirch nëmmen an de Grëff ze kréien ass, wa su séier wi méiglich de Contournement Nord vun Dikrich gebaut gëtt
 • dass d’Mobilité douce, d.h. all net motoriséiert Transportmëttel, wéi z.B. Velo a Foussgänger, muss opgewäert ginn an d’Hierarchie am Verkéiersverband nei gestaffelt gëtt
 • dass de Projet Ettelbrécker Gare d’Mobilitéitskonzept Nordstad wesentlich beaflosst an duerfir hei onbedengt di richtig Weiche musse gestallt ginn
 • dass zu Dikrich de Knackpunkt vum Mobilitéitskonzept Nordstad de Parcours vum ëffentlichen Transport duerch de Stadkär ass, an dat, egal wéi di Systementscheidung di lo  fällig ass, och ausfält.intelrifgne forcé

interligne porcé

LSAP wëllt

 • den Erhalt der bestehenden Eisenbahnstrecke Diekirch-EttelbrückD’LSAP ignoréiert hei bewosst den negative Impakt vun de Gleiser op den Amenagement vun dem Areal nördlich vun der Eisebunnsstreck. Wann d’Gleiser leie bleiwen, muss rëm iwwert een oder méi ouvrage de passage de la voie ferrée nogeduecht ginn, wat 1999 schonns emol am Gespréich war, wou eng Bréck iwwert d’MAPRE (haut Forum pour l’Emploi) an de Garage Rudy REUTER sollt gebaut ginn. Fir all déi deenen de Projet Suppression de passage à niveau PN 111b net sou geleefig ass, hei ee plan d’ensemble aus dem Jar 1999. LSAP hat dëse Projet deemols kuerz virun de Gemengewahlen ënnert dem Protest vun der  CSV nach séier duerchgeboxt.

interligne forcé

Screen Shot 2013-06-22 at 00.26.43Projet de suppression du passage à niveau rue Vannerus – rue de l’Industrie

interligne forcé

 • den Ausbau einen schienengebundenen öffentlichen Transportmittels auf der Verkehrsachse Ettelbrück-Diekirch mit Anschluss des Zentrums der Stadt Diekirch und des Lyzeumscampus: Op Nofro vun der Oppositioun huet de Buergermeeschter seng Visioun weider präziséiert: En ëffentlicht Transportmëttel dat op Schinne fiert – et ass egal ob dat den Zuch, den Tram oder den Train-Tram wäert sinn – kënnt an Dikrich eran a fiert duerch d’Kräizstrooss [!] direkt an de Stadzentrum. Vun do aus geet et nach ëmmer op der  d’Stross vun Eisen iwwert d’Sauer an dann an d’rue Merten bei d’Lycéeen. Deemno wär dee grousse By-pass iwwert d’Ficellsbréck vum Dësch, wat natiirlich nëmmen ee klenge Trouscht ass fir d’Leit aus der Kräizstrooss. 

interligne forcé

Screen Shot 2013-06-22 at 00.52.46Tracé vum ëffentlichen Transport op Schinnen (schwaarz Punkten) wéi d’LSAP sich e virstellt.

interligne forcé

CSVDP an déi gréng sinn der Meenung,

 • dass och d’Omega-Variant net all Verkéiersproblem an Dikrich ka léisen, sou z.B di reservéiert Spuere fir den ëffentlichen Transport
 • dass den Zuch sou laang a Betrib bleiwe muss, bis ee neit méi flexibelt a méi kammoud ëffentlicht Transportmëttel zur Verfügung steet
 • dass den Tram oder Train-tram sou laang net ka gebaut ginn wéi d’masse critique fir deen Typ vun Transportmëttel net erreecht ass
 • dass een Transportmodus deen ouni Schinnen auskënnt den Avantage huet, dass en d’Entwécklung vun der Nordstad op der Zentralaxe net méi systematisch ausbremst
 • dass ee moderne Bus-System vum Typ BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) mat engem Tram ouni Schinnen gläich ze stellen ass
 • dass all System deen à moyen terme zu Dikrich an an der Nordstad soll funktionnéieren muss sou ugeluecht sinn, dass spéiderhinn, à long terme, ëmmer nach op den Tram kéint ëmgerëcht gin.

 interligne forcé

 interligne forcé

CSV-DIKRICH_2013 300dpi