Corridor multimodal de transport N7 Ettelbrück – Diekirch

Screen Shot 2014-10-24 at 01.15.44Bei Geleeënheet vun der Virstellung vum Projet Ettelbréck-Gare den 21. Oktober am CAPe zu Ettelbréck, sinn och offiziell an ëffentlich éischt Detailer vun dem Aménagement vum Axe central tëschent Ettelbréck an Dikrich gewise ginn.

interligne forcé

interligne forcé
2014-10-21 Pôle d^échange multimodal Gare Ettelbruck - 30

interlige forcé

interligne forcé

Well di 3 Regierungsparteien sich net eens goufen, fir tëschent Dikrich an Ettelbréck den Zuch weider fueren ze loossen oder d’Schinne wech ze huelen, bleiwt den Zuch provisorisch bestoen an et gëtt een zousätzliche Busbetrib um Axe central agefouert.

interligne forcé

D’Trasse vum neie Busbetrib um Axe central geet vum Rond-Point Cactus bis bei de MacDonalds op reservéierte Busspuren rechts laanscht d’Bunn. Tëschent dem McDonalds an dem Restaurant Äppel a Bieren geet et iwwert d’Bunn an dann deels op reservéierte Busspuren an deels op net reservéierte Busspuren lénks laanscht d’Bunn bis op d’Gare. Vun do geet et virun op reservéierte Busspuren an am Space-sharing (exclusivement mobilité douce) iwwert eng nei Ficellsbréck bis op de Rond-Point op der Fielserstrooss a weider bis bei de Campus MERTEN (LCD, LTHAH, NoSL).

interligne forcé

Weider Biller op eisem Site: < https://diekirch.csv.lu/album-new/2014-2/ >

De ganzen Dossier Verkéier steet hei: < https://diekirch.csv.lu/themen/verkeier/ >

Hei fannt Dir d’ < Trafic-Etude Nordstad 2003 >

An hei d’ < Nordstad-Mobilitéitskonzept 2013 >

interligne

forcé

Screen Shot 2014-10-24 at 00.07.56

Den Trasse vun där neier Buslinn um Axe central tëschent Ettelbréck an Dikrich [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21]

interligne

forcé

Screen Shot 2014-10-24 at 00.08.23

Den Detail vum Passage iwwert d’Schinnen vun där neier Buslinn um Axe central op der Héicht vum McDonalds an Restaurant Äppel a Bieren. [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21, fonds de carte geoportail]

interligne

forcé

Screen Shot 2015-03-30 at 23.39.15

Hei den zukünftige Profil vun der Ettelbrécker bzw. Dikricher Strooss: MD = mobilité douce, IV = Individualverkéier, ÖV = ëffentliche Verkéier (Zuch /  Bus) [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21]

interligne forcé

interligne forcé

CSV-DIKRICH_2013 300dpi