Nordstad-Fusioun(en)

Screen Shot 2014-11-27 at 00.15.59 Am Oktober 2014 gouf aus heiterem Himmel d’Fusioun vun Dikrich a Bettendref an der Press ugekënnigt. Hei liest Dir d’Chronologie vun engem klassischen  Non-Event.

carto_NoS Fusions.075

6 Nordstad-Gemengen: Kolmer, Schieren, Ettelbréck, Ierpeldéng, Dikrich, Bettendref

interligne forcé

De 26. Oktober 2014 huet den Dikricher Schäfferot den Dikricher Gemengerot an d’Press per Mail informéiert, dass – anscheinend op Invitatioun vum Dikricher Buergermeeschter –  an enger éischter Entrevue vun de Schäfferéit vun Dikrich a vu Bettendref eng eventuell Fusioun tëschent Dikrich a Bettendref ugeschwat ginn ass. Den 12. November 2014 sollt den Terrain da weider an déi Richtung sondéiert ginn.

Mail un den Dikricher Gemengerot mat der Informatioun vum Dikricher Schäfferot

carto_NoS Fusions.078

Nordstad, méiglich Gemengefusiounen zu 2 an 2: Kolmer + Schieren, Ettelbréck + Ierpeldéng, Dikrich + Bettendref

interligne forcé

Den 12. Novemer 2014 deelt de Bettendrefer Schäfferot dem Dikricher Schäfferot mat, de Bettendrëfer Gemengerot hätt entscheed, keng weider Fusiounsgespréicher méi mat dem Dikricher Schäfferot ze féieren. D’Gemengeréit vu Bettendref fäerten, dass unilateral Fusiounsgespréicher mat Dikrich di allgemeng Zesummenaarbicht an der Nordstad tëschent de 6 Nordstad-Gemenge kéinte behënneren, dat ëmsou méi wi tëschent Dikrich a Bettendref am Fong keng gemeinsam Projeten lafen, déi sou eng selektiv Fusioun géife verlaangen.

Avis vum Bettendrefer Gemengerot zu de Fusiounsgespréicher mam Dikricher Schäfferot

carto_NoS Fusions.081

Nordstad, méiglich Gemengefusiounen zu 3 an 3: Kolmer + Schieren + Ettelbréck,  Ierpeldéng + Dikrich + Bettendref

interligne forcé

Screen Shot 2014-11-27 at 00.15.59

terligne forcé

terligne forcé

CSV-CoCoNoS_5 2014-11-13