Bezierkskongress CSJ-NORDEN

 

Flotte Bezierkskongress vun der CSJ-Norden den 12. Februar zu Lëppscht. Merci dem Christophe HANSEN fir 4 Jar Presidentschaft an eng glécklich Hand dem Stefano D’AGOSTINO mat sénger Equipe fir di nächst Jaren un der Spëtz vun der CSJ-Norden

 

CSV-Jugend vun Dikrich war vertrueden duerch d’Carolina ALMEIDA, de Pit DAHM an de Charel WEILER. D’CSV-Sektioun Dikrich hat hiere President Paul BONERT geschéckt. Fir d’CSV-Ettelbréck war de Pascal NICOLAY ugetrueden.

 

D’CSV-Mandatairen aus dem Norden, de Marco SCHANK, den Aly KAES an den Emile EICHER hunn och um Bezierkskongress vun der CSJ-Norden deelgeholl an e puer Wierder un de Kongress geriicht. De Marco SCHANK huet  d’Martine HANSEN, Presidentin vun der CSV-Norden, déi nach am Ausland war, entschëlligt.

 

Tour à tour hunn d’CSV-Deputéiert an deen neie President vun der CSJ-Norden eng Rei Problemer ugeschwat déi den Norden besonnisch uginn an déi och an der CSJ-Norden sollten en Thema sinn: di allgeméng Sécherheet, den Transport, d’Sécherheet vun der CFL- Nordstreck, d’Schoul, d’Ausbildung, de Chômage vun der Jugend, d’Nord-Süd Gefäll bei den ëffentliche Subventiounen, di nei Aarmut, de Wunningsproblem, d’Rettungsdingschter, d’Nohaltigkeet als allgemenge politischen Zukunftsprinzip, avm.

 

D’CSJ aus dem Norden an hier Gäscht freeë sich op eng gutt Zesummenaarbicht fir den Norden.

 

 

 

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi