Organisation scolaire 2016-2017

 

Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 14. Juni 2016 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn.

 

Screen Shot 2016-07-02 at 14.37.28

Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ginn: Précoce + Cycle 1 (Préscolaire, fréier 1. + 2. Jar Spillschull) + Cycle 2 (fréier 1. + 2. Schulljar) + Cycle 3 (fréier 3. + 4. Schulljar) + Cycle 4 (fréier 5. + 6. Schulljar)). Di hellblo Linn weist d’Entwécklung vum “Contigent de leçons attribuées à la commune“, e Parameter dee festleet wivill Léierinnen a Schoulmeeschteren fir d’Betreiung vun de Kanner kënnen agesat ginn. “Contingent” = Zuel vun de Kanner  x  “coefficient d’encadrement”  (1003 = 512 x 1,9429). De “coefficient d’encadrement” setzt sich zesummen aus dem “taux d’encadrement de base” an dem “indice social” vun der Gemeng.

 

 

Screen Shot 2016-07-02 at 14.38.37

Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull) vun der Dikricher Ecole fondamentale ageschriwwe sinn. Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen am Présoclaire  (Cycle 1, fréier Spillschull). Di orange Linn weist d’Entwécklung vum “effectif moyen” d.h. d’Gréisst vun de Klassen am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull).

 

 

Screen Shot 2016-07-02 at 14.39.04
Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Zuel vun de Kanner déi Ufanks des Jars an deenen eenzele Klassen ageschriwwe sinn: Di ganz kleng (Cycle 1.1, fréier 1. Jar Spillschull) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun den 8 Niveau’en (Cycle 1 bis Cycle 4) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce (Cycle 1 (C1.1 + C1.2) + Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).

 

 

VD Org Scol 2016-2017_4 nombre d'élèves par cycle C2-C4 2013-2017

Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Schülerzuel vun de 6 Niveau’e vum Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (i.e. fréier Primärschull) ageschriwwe sinn: Di  kleng (Cycle 2.1, fréier 1. Schulljar) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun de 6 Niveau’en (Cycle 2 bis Cycle 4, fréiere Primaire) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce an ouni de Préscolaire (Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).

 

 

Screen Shot 2016-07-02 at 14.39.50

Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi am Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull) vun der Dikricher Ecole fondamentale ageschriwwe sinn. Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen vum Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di orange Linn weist d’Entwécklung vum “effectif moyen” d.h. d’Gréisst vun de Klassen vom Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull).

 

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi