Liste CSV Dikrich

 

De Compte-rendu vun der Assemblée générale extra-ordinaire vun der CSV Dikrich, de 6. Abrëll 2017 am Festsall vum Dikricher Kolléisch, an där d’Lëscht virgestallt an eestëmmig ugeholl gouf, fannt Dir < HEI >