Organisation scolaire 2017-2018

 

Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass den 1. Juni 2017 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn.


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ginn: Précoce + Cycle 1 (Préscolaire, fréier 1. + 2. Jar Spillschull) + Cycle 2 (fréier 1. + 2. Schulljar) + Cycle 3 (fréier 3. + 4. Schulljar) + Cycle 4 (fréier 5. + 6. Schulljar)). Di hellblo Linn weist d’Entwécklung vum “Contigent de leçons attribuées à la commune“, e Parameter dee festleet wivill Léierinnen a Schoulmeeschteren fir d’Betreiung vun de Kanner kënnen agesat ginn: “Contingent” = Zuel vun de Kanner  x  “coefficient d’encadrement“. Fir d’Jar 2017-2018: 1081 = 520 x 2,0773. De “coefficient d’encadrement” setzt sich zesummen aus dem “taux d’encadrement de base” an dem “indice social” vun der Gemeng.


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull) vun der Dikricher Ecole fondamentale ageschriwwe sinn. Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen am Présoclaire  (Cycle 1, fréier Spillschull). Di orange Linn weist d’Entwécklung vum “effectif moyen” d.h. d’Gréisst vun de Klassen am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull).


Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Zuel vun de Kanner déi Ufanks des Jars an deenen eenzele Klassen ageschriwwe sinn: Di ganz kleng (Cycle 1.1, fréier 1. Jar Spillschull) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun den 8 Niveau’en (Cycle 1 bis Cycle 4) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce (Cycle 1 (C1.1 + C1.2) + Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).


Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Schülerzuel vun de 6 Niveau’e vum Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (i.e. fréier Primärschull) ageschriwwe sinn: Di  kleng (Cycle 2.1, fréier 1. Schulljar) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun de 6 Niveau’en (Cycle 2 bis Cycle 4, fréiere Primaire) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce an ouni de Préscolaire (Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).


Di donkelblo Balken weisen d’Zuel vun de Schoulkanner vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di orange Linn weist d’Zuel vun de Schoulkanner pro Klass vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull).

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi