OsNoS Présentation du Rapport annuel 2015 (Erpeldange) (2017-07-10)

 

Dëser Deeg huet de Conseil d’Administration vum Office social Nordstad (OsNoS) de Rapport annuel vum Exercice 2016 virgestallt.

De OsNoS ass zoustännig fir di 6 Nordstad-Gemengen (Betterndrëf, Dikrich,Ierpeldéng, Ettelbréck, Schieren a Kolmer) + Feelen, Mertzig a Buurschent.

 

Virstellung vum Rapport social vum Malou WINTER, assistante sociale a Chef vum département social.

 

Conseil d’administration vum Office social Nordstad (OsNoS) mat de Pensionnären Pierrot FELTGEN (Projet ARCADE) a Claude HILBERT (Administrateur): Suzette SCHANNEL-SERRES (Bettendorf), Michèle SCHILTZ-HOELTGEN (Mertzig), René HÜBSCH (Erpeldange),  Jacques KOHNER (Colmar-Berg), Pierrot FELTGEN (Porjet ARCADE),  Jean FEIDT (Ettelbrück) (President), Claude HILBERT, Joëlle SACHSEN-HANFF (Schieren),  Martine BROCHMANN (Bourscheid), Jean FUNCK (Feulen). Op der Foto feelt d’Françoise KERGER (Diekirch).