Assermentation du Conseil communal

 

E Freidig, de 17. November 2017 ass deen neien Dikricher Gemengerot vum Buergermeeschter vereedigt ginn. D’CSV ass am neie Gemengerot mat 4 Konselljeeë vertrueden: Paul BONERT, Françoise KERGER, Robert BOHNERT a Charles WEILER. De Schäfferot war schonn di  Woch virdru vum Innenminister verdeedigt ginn.

Merci dem Françoise KERGER (2/31), dem Paul KELTESCH (6/31)  an dem Paul BONERT (23/31) fir d’Biller.