Fête de Fin d’Année 2017

 

Merci dem Jacques DAHM, Chantal WEILER-MAINZ a Paul BONERT fir d’Biller,

… dem René LILTZ fir seng engagéiert Ried,

… an der Gemeng fir de Kascht.