Schoulorganisatioun 2019-2020

 

Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 13. Juni 2019 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn.

An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps enseignant.

Den Artikel gëtt en Iwwerbléck iwwer d’Entwécklung vun der Zuel vun de Schoulkanner am Dikricher Enseignement Fondamental vun 2009-2010 bis 2019-2020 an iwwer d’Verdeelung vun de Kanner op di eenzel Klassen.

 

 

De “Contingent de leçons attribuées à la commune” oder “Contingent” ass e Parameter dee festleet wivill Léierinnen a Schoulmeeschteren fir d’Betreiung vun de Kanner kënnen agesat ginn:

Contingent (I)” = Zuel vun de Kanner (E)  x  “coefficient d’encadrement (D)“.

Fir d’Jar 2019-2020 ass dat 1122 = 551 x 2,0356 

De “coefficient d’encadrement (D)” setzt sich zesummen aus dem “coefficient d’encadrement de base (A)“, dem “coefficient d’encadrement social oder indice social (B)” vun der Gemeng an dem “coefficient d’encadrement adaptation (C)

Fir d’Jar 2019-2020 ass dat 2,0356 = 1,7500 + 0,2734 + 0,0122

Et ass net ze vertstoen, dass fir d’Jar 2019-2020 den “indice social (B)” vun der Stad Dikrich vun 0,3030 op 0,2734 fällt, well dat soziaalt Ëmfeld sich zu Dikirch net wesentlich geännert a scho guer net verbessert huet. Wann den “indice social (B)” rofgeet, da geet och de “contingent de leçons attribuées à la commune (I)” rof. Dat heescht, dass di Dikricher Ecole fondamentale dëst Jar proportionnell manner Léierinnen a Schoulmeeschteren ze gutt huet wéi d’letzt Jar. Mam “indice social (B)” vun 0,3030 (2018-2019) wär de “contingent de leçons attribuées à la commune (I)” dëst Jar 1138 an net 1122!

 


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ginn: Précoce + Cycle 1 (Préscolaire, fréier 1. + 2. Jar Spillschull) + Cycle 2 (fréier 1. + 2. Schulljar) + Cycle 3 (fréier 3. + 4. Schulljar) + Cycle 4 (fréier 5. + 6. Schulljar)). Di hellblo Linn weist d’Entwécklung vum “Contingent de leçons attribuées à la commune“.

 

 


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull) vun der Dikricher Ecole fondamentale ageschriwwe sinn. Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen am Présoclaire  (Cycle 1, fréier Spillschull). Di orange Linn weist d’Entwécklung vum “effectif moyen” d.h. d’Gréisst vun de Klassen am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull).

 

 


Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Zuel vun de Kanner déi Ufanks des Jars an deenen eenzele Klassen ageschriwwe sinn: Di ganz kleng (Cycle 1.1, fréier 1. Jar Spillschull) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun den 8 Niveau’en (Cycle 1 bis Cycle 4) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce (Cycle 1 (C1.1 + C1.2) + Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).

 

 


Di donkelblo Balken weisen d’Zuel vun de Schoulkanner vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di orange Linn weist d’Zuel vun de Schoulkanner pro Klass vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull).

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi