Bauhaus à Diekirch

 

Ganz intressant Visite op de Spure vum Bauhaus zu Dikrich organiséiert vum LUCA (Luxembourg Center for Architecture) mam MH[s]D. Merci dem Andrea RUMPF an dem Carine WELTER.

 

Weider Informatiounen iwwer d’Bauhaus-Architektur zu Dikrich fannt Dir am

“Saviez-vous-que … ?”: Artikel SVQ_2 N°94 an Artikel SVQ_2 N°95

op folgender Adress:

https://dikrich.csv.lu/aus-freieren-zaiten/saviez-vous-que-page-de-garde/saviez-vous-que-page-2-n-051-n-100/