Schoulorganisatioun 2021-2022

[Charts by CSV-Dk]

Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument gouf den 31. Mee 2021 präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl.

An dësem Artikel sti keng perséinlich Daten, weder vu Kanner nach vum corps enseignant.

Den Artikel gëtt en Iwwerbléck iwwer d’Entwécklung vun der Zuel vun de Schoulkanner am Dikricher Enseignement Fondamental vun 2009-2010 bis 2020-2021 an iwwer d’Verdeelung vun de Kanner op di eenzel Klassen.

De “Contingent de leçons attribuées à la commune” oder “Contingent” ass e Parameter dee festleet wivill Léierinnen a Schoulmeeschteren fir d’Betreiung vun de Kanner kënnen agesat ginn: “Contingent (I)” = Zuel vun de Kanner (E)  x  “coefficient d’encadrement (D)“.

Fir d’Jar 2021-2022 ass dat 1142 = 564 x 2,0234 

De “coefficient d’encadrement (D)” setzt sich zesummen aus dem “coefficient d’encadrement de base (A)“, dem “coefficient d’encadrement social oder indice social (B)” vun der Gemeng an dem “coefficient d’encadrement adaptation (C)

Fir d’Jar 2021-2022 ass dat 2,0234 = 1,7500 + 0,2734 + 0,000

De “coefficient d’encadrement adaptation (C)” (rout Feld), de Moment nach op Null, soll sich am Laaf vum Jaar änneren, wann di néidig Autorisatioune vum Ministär virleien!


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ginn: Précoce + Cycle 1 (Préscolaire, fréier 1. + 2. Jar Spillschull) + Cycle 2 (fréier 1. + 2. Schulljar) + Cycle 3 (fréier 3. + 4. Schulljar) + Cycle 4 (fréier 5. + 6. Schulljar)). Di mauve Linn weist d’Entwécklung vum “Contingent de leçons attribuées à la commune“.


Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull) vun der Dikricher Ecole fondamentale ageschriwwe sinn. Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen am Présoclaire  (Cycle 1, fréier Spillschull). Di orange Linn weist d’Entwécklung vum “effectif moyen” d.h. d’Gréisst vun de Klassen am Préscolaire (Cycle 1, fréier Spillschull).


Den Tableau weist d’Entwécklung vun der Zuel vun de Kanner déi Ufanks des Jars an deenen eenzele Klassen ageschriwwe sinn: Di ganz kleng (Cycle 1.1, fréier 1. Jar Spillschull) sti ganz ënnen an di mi al (Cycle 4.2, fréier 6. Schulljar) stinn uewen. Ganz uewen, den Total vun alle Schüler vun den 8 Niveau’en (Cycle 1 bis Cycle 4) vun der Ecole fondamentale, ouni de Précoce (Cycle 1 (C1.1 + C1.2) + Cycle 2 (C2.1 + C2.2) + Cycle 3 (C3.1 + C3.2) + Cycle 4 (C4.1 + C4.2)).

Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Schoulkanner vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di hellblo Linn weist d’Zuel vun de Klassen vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull). Di orange Linn weist d’Zuel vun de Schoulkanner pro Klass vun den Cycle 2, Cycle 3 an Cycle 4 (fréier 1. bis 6. Jar Primärschull).

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi