Gemengeréit 1959 – 2023

 

Et feelen nach Fotoe vun deem engen oder anere Gemengerot,
besonnisch virun 1959, tëschent 1959 an 1981 an tëschent 1983 an 1999.

 

 

Conseil communal 1959

Conseil communal 1959

2e rangée de gauche à droite: Jean-Pierre JACOBY (LSAP), Misch EWEN (LSAP), Will BOLLIG (LSAP), Paul JOST (LSAP), Nic KASEL (CSV), Jos LENTZ (CSV), Ben MOLITOR (CSV), Theo WEILER (secrétaire), 1ère rangée de gauche à droite: Alphonse GREISCH, échevin (DP), Jos HERR, bourgmestre (CSV), Nic BARTHEL, échevin (CSV), absent: Jean DILLMANN (LSAP)

 

Dk Conseil communal de la Ville de Diekirch 1960 1

Conseil communal 1960

2e rangée de gauche à droite: Misch EWEN (LSAP), Paul JOST (LSAP), Will BOLLIG (LSAP), Jean DILLMANN (LSAP), Nic KASEL (CSV), Jos LENTZ (CSV), Maurice BONERT (CSV), 1ère rangée de gauche à droite: Alphonse GREISCH, échevin (DP), Jos HERR, bourgmestre (CSV), Ben MOLITOR, échevin (CSV), absent: Jean-Pierre JACOBY (LSAP)

 

Conseil communal 1981

Conseil communal 1981

de gauche à droite: Robert BOHNERT (CSV), Claude LANNERS (DP), Maurice BONERT, échevin (CSV), René STEICHEN, bourgmestre (CSV), Firmin GAUL, échevin (DP), Marie-Thérèse BOEVER (CSV), René HEIDT (LSAP), Henri CRAVATTE (LSAP), René BLUM (LSAP), Ady BASTENDORFF (LSAP), Mathias SPEICHER (LSAP), François WITRY (secrétaire)

 

Conseil communal 1983

Conseil communal 1983

de gauche à droite: Théo MICHELS (CSV), Robert BOHNERT (CSV), Mik ROSCH (DP), Danièle WAGNER (LSAP), René STEICHEN, bourgmestre (CSV), François WITRY (secrétaire), Marie-Thérèse BOEVER (CSV), Henri CRAVATTE (LSAP), Claude LANNERS (DP), René BLUM (LSAP), Firmin GAUL, échevin (DP), absent: Maurice BONERT, échevin (CSV)

 

Conseil communal 1999

Conseil communal 1999

2e rangée de gauche à droite: Robert BOHNERT (CSV), Paul BONERT (CSV), Jacques DAHM (CSV), Jean-Luc GONNER, échevin (DP), Claude HAAGEN (LSAP), 1ère rangée de gauche à droite: René BLUM (LSAP), Marie-Thérèse BOEVER (CSV), Danièle WAGNER, bourgmestre (LSAP), Roger BRACHMOND, échevin (DP), Ben THIBEAU (DP), Emile EISCHEN (LSAP)

 

2015-01-09 Personalfeier 2014 -

Conseil communal 2001

de gauche à droite: Jean-Luc GONNER, échevin (DP), Caude HAAGEN, échevin (LSAP), René BLUM (LSAP), Paul BONERT (CSV) Jacques DAHM (CSV), Nico MICHELS (CSV), Nico HAMEN (DP), Claude THILL (LSAP), Frank THILLEN (déi gréng). Absents: Danièle WAGNER, bourgmestre (LSAP) et Robert BOHNERT (CSV)

 

Conseil communal 2004l

Conseil communal 2004

de gauche à droite: Emile EISCHEN (LSAP), Paul BONERT (CSV), Nico MICHELS (CSV), Jacques DAHM (CSV), Claude THILL (LSAP), Frank THILLEN (déi gréng), Jean-Luc GONNER, échevin (DP), Claude HAAGEN, bourgmestre (LSAP), René BLUM, échevin (LSAP), Ern BREUSKIN (DP), Robert BOHNERT (CSV)

 

Conseil communal 2006

Conseil communal 2006

3e rangée de gauche à droite: Claude THILL (LSAP), Claude HAAGEN (LSAP), Emile EISCHEN (LSAP), Ern BREUSKIN (DP), Léon MOUREAUD (secrétaire), 2e rangée de gauche à droite: René KANIVE (LSAP), Françoise KERGER-FABER (CSV), Elisabeth HOFFMANN-KROEGER (déi gréng), Jacques DAHM (CSV), 1ère rangée de gauche à droite: Robert BOHNERT (CSV), Frank THILLEN, échevin (déi gréng), Nico MICHELS, bourgmestre (CSV), Paul BONERT, échevin (CSV), René BLUM (LSAP)

 

Conseil communal 2008

Conseil communal 2008

de gauche à droite: Emile EISCHEN (LSAP), René KANIVE (LSAP), Françoise KERGER-FABER (CSV), Claude THILL (LSAP), Robert BOHNERT (CSV), Paul BONERT, échevin (CSV), Marcel BAULER (CSV), Jacques DAHM, bourgmestre (CSV), Frank THILLEN, échevin (déi gréng), Claude HAAGEN (LSAP), René BLUM (LSAP), Ern BREUSKIN (DP) et Elisabeth HOFFMANN-KROEGER (déi gréng)

 

Conseil communal 2011-2017

Conseil communal 2011

de gauche à droite: Emile EISCHEN (LSAP), Paul BONERT (CSV), Françoise KERGER-FABER (CSV), Claude DALEIDEN (LSAP), René KANIVE, échevin (LSAP), Jacques DAHM (CSV), Claude HAAGEN, bourgmestre (LSAP), Lony THILLEN (LSAP), Frank THILLEN (déi gréng), Claude THILL, échevin (LSAP), Jean-Luc MAJERUS (DP), René BLUM (LSAP) et Claude ANSAY (DP)

 

dk-conseil-communal-de-la-ville-de-diekirch-2016-12-12-version-2-1

Conseil communal 2016

de gauche à droite: Paul BONERT (CSV), José LOPES GONCALVES (DP), Claude THILL, échevin (LSAP), Jean-Luc MAJERUS (DP), Pascale SCHMOETTEN-STEFFEN (LSAP), Claude HAAGEN, bourgmestre (LSAP), Françoise KERGER-FABER (CSV), Claude DALEIDEN (LSAP), Nico HERTZ (LSAP), René BLUM (LSAP), René KANIVE, échevin (LSAP), Frank THILLEN (déi gréng) et Jacques DAHM (CSV)

 

Conseil communal septembre 2017

de gauche à droite: Paul BONERT (CSV), Jean-Pierre THILL (DP), Frank THILLEN (déi gréng), Claude THILL, échevin (LSAP), Claude DALEIDEN (LSAP), René KANIVE, échevin (LSAP), Jacques DAHM (CSV), Nico HERTZ (LSAP), Claude HAAGEN, bourgmestre (LSAP), Pascale SCHMOETTEN-STEFFEN (LSAP), José LOPES GONCALVES (DP), Françoise KERGER-FABER (CSV) et René BLUM (LSAP)

 

Conseil communal novembre 2017

de gauche à droite: Charles WEILER (CSV), Robert BOHNERT (CSV), Claude DALEIDEN (LSAP), Paul BONERT (CSV), René KANIVE, échevin (LSAP), René KRACK (LSAP), Françoise KERGER-FABER (CSV), Claude HAAGEN, bourgmestre (LSAP), Pascale SCHMOETTEN-STEFFEN (LSAP), Claude THILL, échevin (LSAP), Nico HERTZ (LSAP), Frank THILLEN (déi gréng) et José LOPES GONCALVES (DP)

 

Conseil communal Janvier 2022

de gauche à droite: Paul BONERT (CSV), Daniel KNEIP (CSV), Frank THILLEN (déi gréng), René KANIVE, échevin (LSAP), Robert BOHNERT (CSV), José LOPES GONCALVES (DP), Claude THILL, bourgmestre (LSAP), Nico HERTZ (LSAP), Claude DALEIDEN, échevin (LSAP), Charles WEILER (CSV), Frank LINK (LSAP), René KRACK (LSAP) et Pascale SCHMOETTEN-STEFFEN (LSAP).