CSV-Kandidaten 1969 – 2023

 

CSV-Kandidate bei de Gemengewahlen vun 1969 bis 2023

 

Den Numm vun den direkt gewielte Kandidaten ass orange.

 

CSV-Lëscht 1969

Elections communales 1969

1. Rei: Josy BARTHEL, Jos HERR, Cécile REUTER, Pierre BRITZ, René STEICHEN,
2. Rei: Maurice BONERT, Aloyse SCHILTGES, Ben MOLITOR, Victor POOS,
Etienne REUTER, Joseph MERSCH (feelt op der Foto)

 

CSV-Lëscht 1975

Elections communales 1975

Vu lénks no rechts: Jean SCHOCKMEL, Robert BOHNERT, Balthasar ATTEN,
Marie-Thérèse WILLIÈRE-FLAMMANG, Nico GRIES, René STEICHEN, Marie-Thérèse BOEVER,
Maurice BONERT, Aloyse SCHILTGES, Aloyse SACHSEN, Jean-Pierre FABER

 

CSV-Lëscht 1981

Elections communales 1981

Vu lénks no rechts: René STEICHEN, Marie-Thérèse BOEVER, Lucien WEILER,
Jean-Pierre FABER, Jacques DAHM, Théo MICHELS, Maurice BONERT,
Robert BOHNERT, Brigitte LORANG, Jean WENNER, Erny THIEL

 

CSV-Lëscht 1987

Elections communales 1987

Vu lénks no rechts: Lucien WEILER, Charles FELTEN, Charles PHILIPPE,
Renée GREGORIUS-LECLÈRE, Jos EILENBECKER, Robert BOHNERT, Marie-Thérèse BOEVER,
Jacques DAHM, Théo MICHELS, Erny THIEL, Paul BONERT

 

CSV-Lëscht 1993

Elections communales 1993

Vu lénks no rechts: Jacques DAHM, Charles FELTEN, Marco TOUSSAINT,
Romain FORMAN, Françoise KERGER-FABER, Emile HIENTGEN, Paul BONERT,
Robert BOHNERT, Marie-Thérèse BOEVER, Renée GREGORIUS-LECLÈRE, Arsène WEBER

 

CSV-Lëscht 1999

Elections communales 1999

Vu lénks no rechts: Jacques DAHM, Paul BONERT, Nico MICHELS,
Mia AOUADI, Nicole DUPONT, Arsène WEBER, Robert BOHNERT,
Françoise KERGER-FABER, Frank ENGEL, Jos ANTONY, Romain FORMAN

 

CSV-Lëscht 2005

Elections communales 2005

Vu lénks no rechts: Jacques DAHM, Paul KELTESCH, Marcel BAULER,
Mia AOUADI, Marc FELTEN, Nicole DUPONT, Nico MICHELS, Marcelle WEILER-ESCH,
Paul BONERT, Véronique DOCKENDORF, Michel MARINHO,
Françoise KERGER-FABER, Robert BOHNERT

 

Auteur: jb

Elections communales 2011

1. Rei: Isabelle GRAFFIN, Diane BOEVER, Martine GANGOLF, Jacques DAHM,
Françoise KERGER-FABER, Carla DE MAGALHAES, Chantal WEILER-MAINZ,
2. Rei: Jean-Jacques SCHAEFFER, Paul BONERT, Manecas BRITO,
Pit WINANDY, Robert BOHNERT, Marcel BAULER

 

Elections communales 2017

1. Rei: Isabelle GRAFFIN, Charles WEILER, Carolina ALMEIDA, Paul BONERT,
Françoise KERGER, Pit DAHM, Carla DE MAGALHAES,
2. Rei: Jean-Jacques SCHAEFFER, Dan KNEIP, Robert BOHNERT, Jean BASTOS,
Jean-François STEICHEN,
Pit WINANDY