Administration communale

Organisation scolaire 2017-2018

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass den 1. Juni 2017 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn. Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole fondamentale ...

Weider liesen

Nordstad Pressekonferenz

  En date du 10 mai 2017, le ministre du Développement durable et des Infrastructures en tant que coprésident du Comité politique Nordstad et les autorités communales des six communes de la Nordstad ont présenté les projets d’infrastructure et de mobilité en cours ainsi que les perspectives futures dans le domaine de la mobilité et du développement urbain. …   Le présent lien donne accès ...

Weider liesen

CSV Dikrich Assemblée Générale 2016

  D’Generalversammlung vun der CSV-Dikrich war dëst Jar den 3. Mäerz 2017 am Festsall vun der Schull hannert der Kierch. De Präsident Paul BONERT konnt als Éieregäscht d’CSV-Deputéiert aus ...

Weider liesen

Réunion d’information eau

  Den 1. Februar war an der Aler Seeërei zu Dikrich eng “Réunion d’information Eau” fir d’Gemengeréit.   Wéi entsteet Héichwaaser? Floss-Héichwaasser (lues, regional) < duerch laang Reenperioden Reen-Héichwaasser (séier, lokal) < duerch kuerze staarke Reen Wat fir eng Roll spillt de Klimawandel? Wat sinn di Europäisch Direktiven? Wasserrahmenrichtlinien ...

Weider liesen

Organisation scolaire 2016-2017

  Dësen Artikel baséiert op den Zuelen aus dem Projet d’Organisation scolaire vum Comité d’école de l’enseignement fondamental vun der Stad Dikrich. Dat Dokument ass de 14. Juni 2016 an enger ëffentlicher Gemengerotssitzung präsentéiert, diskutéiert a schliislich eestëmmig vum Gemengerot ugeholl ginn.   Di blo Balken weisen d’Zuel vun de Kanner déi an di Dikricher Ecole ...

Weider liesen

SVQ_129 … Diekirch ein schön eingemauertes Dorf … dixit D. C. MÜNCHEN, Stadthasser N° 2

  129) … il n’y pas question de séparation entre État et Église au début du XIXe siècle, au début de l’ère nouvelle. En 1800, Dominique Constantin MÜNCHEN (*1763, +1818), originaire de Dudeldorf, assure en effet la double fonction de curé (1793-1803) et de bourgmestre à Diekirch. Il semblerait cependant que le curé-maire n’ait pas été en bons termes avec ses administrés puisque MÜNCHEN se ...

Weider liesen

SVQ_121 Oeuvre de jeunesse N° 1/2: Le Grand Hôtel des Ardennes à Diekirch par Henri DILLENBURG, 1946

121) … en 2008 la Ville de Diekirch s’est vue offrir l’opportunité d’acquérir des œuvres de jeunesse de deux artistes luxembourgeois actuellement reconnus et estimés, même au-delà des frontières. La première, une peinture à l’huile sur toile montée sur châssis de bois, est signée « H DILLENBURG 46 ». Exécutée dans des tons sableux et chauds, la toile de l’« iconomaque » originaire de Diekirch, à peine âgé ...

Weider liesen

SVQ_047 rues, ruelles et places de la Ville de Diekirch

47) … la plupart des rues, ruelles et places de la Ville de Diekirch ont reçu leur dénomination actuelle par décision du conseil communal siégeant le 18 juin 1892, à l’exception des ruelles suivantes :  Gaardestrooss, Sutorsgässel, Fischegaass, Schwalgesgaass, Rankgaass, Forsésgaass, Feydeschgaass, Scheueschgaass. Avant de s’appeler définitivement Esplanade, l’axe routier établi sur le fossé situé par-devant la ...

Weider liesen

Kannerwonschbam 2014

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui devrait être placé à l’entrée de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

SVQ_104 Parc des tombes remarquables

104) … la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ne prévoit plus l’attribution de concession à perpétuité. Faute de déclaration conservatoire à adresser tous les trente ans à l’administration communale, la concession n’est pas reconduite et la tombe délaissée est récupérée et détruite par la commune. La parcelle ainsi « libérée » est ...

Weider liesen

Kannerwonschbam 2013

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui sera placé à l’accueil de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

Strooss vun Eisen ?

Am Gemengerot vum 17. Juni 2013 ass ënnert dem Punkt 4 vum Ordre du Jour d’Mobilitéitskonzept Nordstad diskutéiert a kommentéiert ginn. D’Oppositiounsparteien haten am Virfeld vun der Sitzung ee gemeinsame Pabeier ausgeschafft, (méi…)

Weider liesen

Vill ze deier an onnëtz

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0720/2133/017 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 160.000 € ageplangt, fir een Daach iwwer di Plateform beim Sprangbuer am Parc hannert der Recette (Maison WELL) z’installéieren: Installation d’un auvent au parc municipal. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet nach eng Kéier op …

  Den 20. Dezember 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_2. Och dës société civile këmmert sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag, déi dës Kéier op de flaachen Daach vun där neier Schull (maison relais) stoe kënnt. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet op …

   De 6. November 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_1, eng société civile déi sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag op der fréierer Hal LAUBACH këmmert.   (méi…)

Weider liesen

LSAP: “Schoultransport gëtt d’Gemeng ze deier”

 Et gëtt am Fong kee gudde Grond, fir de Schoultransport zu Dikrich ofzeschafen. Well mam gratis Schoultransport vun der Gemeng kommen och di klengste Schoulkanner fir déi de Schoulwee am geféierlichsten ass, vun ënnen aus der Kléck, vum Ale Waasser, aus der Laach, aus der Sauerwiss an aus dem Walebroch séier a sécher an di nei Schoul hannert der Kiirch. (méi…)

Weider liesen