Administration communale

SVQ_104 Parc des tombes remarquables

104) … la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ne prévoit plus l’attribution de concession à perpétuité. Faute de déclaration conservatoire à adresser tous les trente ans à l’administration communale, la concession n’est pas reconduite et la tombe délaissée est récupérée et détruite par la commune. La parcelle ainsi « libérée » est ...

Weider liesen

Kannerwonschbam 2013

   L’arbre à vœux  “Kannerwonschbam” est un sapin de Noël, qui sera placé à l’accueil de l’Hôtel de Ville de chaque commune membre de la Nordstad. (méi…)

Weider liesen

Strooss vun Eisen ?

Am Gemengerot vum 17. Juni 2013 ass ënnert dem Punkt 4 vum Ordre du Jour d’Mobilitéitskonzept Nordstad diskutéiert a kommentéiert ginn. D’Oppositiounsparteien haten am Virfeld vun der Sitzung ee gemeinsame Pabeier ausgeschafft, (méi…)

Weider liesen

Vill ze deier an onnëtz

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0720/2133/017 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 160.000 € ageplangt, fir een Daach iwwer di Plateform beim Sprangbuer am Parc hannert der Recette (Maison WELL) z’installéieren: Installation d’un auvent au parc municipal. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet nach eng Kéier op …

  Den 20. Dezember 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_2. Och dës société civile këmmert sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag, déi dës Kéier op de flaachen Daach vun där neier Schull (maison relais) stoe kënnt. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet op …

   De 6. November 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_1, eng société civile déi sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag op der fréierer Hal LAUBACH këmmert.   (méi…)

Weider liesen

LSAP: “Schoultransport gëtt d’Gemeng ze deier”

 Et gëtt am Fong kee gudde Grond, fir de Schoultransport zu Dikrich ofzeschafen. Well mam gratis Schoultransport vun der Gemeng kommen och di klengste Schoulkanner fir déi de Schoulwee am geféierlichsten ass, vun ënnen aus der Kléck, vum Ale Waasser, aus der Laach, aus der Sauerwiss an aus dem Walebroch séier a sécher an di nei Schoul hannert der Kiirch. (méi…)

Weider liesen