Immeubles communaux

Neie Kino

 Dee Kino-Projet deen de Moment am Gespréich ass, betrëfft de Site Al Seeërei: Hei soll een neie regionale Kinoskomplex entstoën, dee vun enger Gesellschaft soll gebaut ginn an iwwert deen de Schäfferot awer keng weider Detailer konnt oder wollt ginn. (méi…)

Weider liesen

Hannevir

Am Budget 2013 huet d’LSAP ënnert der Nummer 4/0921/2143/913 am Chapitre extra-ordinaire eng Dépense vun insgesamt 200.000 € ageplangt, fir d’Heizungsanlag an der Résidence du Parc ze erneieren: Résidence du Parc: Raccord au chauffage urbain et aménagements divers. (méi…)

Weider liesen

LSAP-Wohnungsvermittlungskonzept: Copy & Paste

Die Presse wird nicht müde den Diekircher Bürgermeister in den Himmel zu loben ob seiner Initiative in Sachen Vermietung leerstehender Privatwohnungen durch die öffentliche Hand, in diesem Falle durch die Gemeinde. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet nach eng Kéier op …

  Den 20. Dezember 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_2. Och dës société civile këmmert sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag, déi dës Kéier op de flaachen Daach vun där neier Schull (maison relais) stoe kënnt. (méi…)

Weider liesen

D’Sonn geet op …

   De 6. November 2012 war am Festsall vun där neier Schull  d’assemblée constituante vun der Gesellschaft SUNELEC Diekirch_1, eng société civile déi sich ëm d’Opriichten an d’Bedreiwe vun enger Solaranlag op der fréierer Hal LAUBACH këmmert.   (méi…)

Weider liesen

Die Katz ist aus dem Sack

 Der Bürgermeister will nicht, dass das Thema öffentlich diskutiert wird. Diesen Wunsch hat er zumindest in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Oktober 2012 geäußert. Eigentlich unverständlich. (méi…)

Weider liesen