Plan d’Aménagement Général

 

1) INTRODUCTION

 1. Ee Stadentwécklungsplang (Synonymes: Plan d’aménagement général, Flächennutzungsplan; Ofkierzung: PAG) ass e ganzt komplext Reglement mat enger partie graphique an enger partie écrite, dat de ganzen Territoire vun der Gemeng betrëfft. Eng Gemeng huet nëmmen ee Stadentwécklungsplang (PAG).
 2. Ee Bebauungssplang  (Synonyme: Plan d’aménagement particulier; Ofkierzung: PAP) betrëfft nëmmen e begrenzt Areal vum Territoire vun der Gemeng. Eng Gemeng huet normalerweis eng ganz Reih vu Bebauungspläng (PAP).
 3. De PAG steet net aleng; eng ganz Rei vun anere Gesetzer a Reglementer (z.B. Plans directeurs, Zones d’inondation, Protection des sources d’eau potable, …) gin automatisch an de PAG implementéiert.
 4. D’Prozedur vun der Genehmigung vun engem PAG ass ee langwirige Prozess, un deem vill Verwaltungen, Experten a Beroder matschaffen.
 5. Ee Bebauungssplang  (Synonyme: Plan d’aménagement particulier; Ofkierzung: PAP) bestëmmt wéi en begrenzt Areal bebaut gëtt. 
 6. Dëse Bäitrag soll de PAG a seng Entwécklungsgeschicht op eng allgemeng verständlich Manéier erklären: Mir beschränken eis also op di grouss Linnen, verweisen awer, do wo et noutwendig, ass op offiziell Dokumenter a Rapporten.

Loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, texte coordonné
(Loi du 19.07.2004 modifiée le 22.10.2008, le 19.12.2008, le 28.07.2011, le 30.07.2013 et le 17.06.2015)

 

2) DEFINITION

 1. De Stadentwécklungsplang (PAG) bestëmmt wéi Dikrich sich kann/soll entwéckelen.
 2. De PAG leet ënner anerem fest, wat, wou a wéi däerf gebaut ging.
 3. Ee Bebaunugsplang (PAP) bestëmmt wéi an Dikrich e bestëmmt Areal kann/soll genotzt ginn.
 4. Deen ale PAG ass zanter 1976 a Kraaft.
 5. Deen neie PAG as zäitlich begrenzt (2016-2022).


Carto Dk 1974 PAG - 2 - Version 2

Ancien Plan d’aménagement général de la Ville de Diekirch en vigueur de 1976 à 2016 [VD_1976]

 

Screen Shot 2015-10-03 at 00.40.39

Plan d’ensemble du nouveau Projet/Plan d’aménagement général de la Ville de Diekirch (pdf) [VD_2015] 

 Version inaugurale du projet qui sera modifée par la suite et ne constitue donc pas la version définitive.

 

3) PROCEDURE

Di aktuell gesetzlich Bestëmmunge gesi vir, dass de PAG vun elo un, all 6 Jar muss ugepasst/erneiert ginn.

 1. De Schäfferot (CBE) schafft de Projet d’Aménagement Général (PAG) aus (2006-2015).
 2. Wann de Gemengerot (CC) averstan ass, geet de Projet op den Instanzewee (saisine du conseil communal) (24. September 2015).
 3. De 15. Oktober 2015 gouf de Projet dem Public virgestallt, dee bis den 3. November 2015 eventuell  Reklamatiounen (A) beim Schäfferot schrëftlich ka rareechen.
 4. De Gemengerot stëmmt iwwer de Projet, den Avis vum Environnement, den Avis vun der Commission d’Aménagement an d’Reklamatiounen (A) vum Public of.
 5. De Projet gëtt op der Gemeng ausgehaang an de Public huet 2 Wochen Zäit fir de Vote vum Gemengerot ze kontestéieren (Reklamatiounen (B)) an zousätzlich Reklamatiounen (C), dës Kéier direkt un den Innenminister (M.IN.) ze schécken.
 6. De Gemengerot an d’Commission de l’Aménagement schécken dem Innenminister hiren Avis zu de Reklamatiounen (C) vum Public
 7. Den Innenminister an den Ëmweltminister (M.ENV.) approuvéieren de PAG.
 8. Deen neie PAG gëtt am Memorial an an der Press publizéiert.
 9. 3 Deeg mi spéit ass deen neie Plan d’Aménagement Général (PAG) a Kraaft.

Um Niveau 2, um Niveau 4 an um Niveau 7 kënnen de Gemengerot (Niveau 2 an Niveau 4), den Innenminister (Niveau 7) an den Ëmweltminister (Niveau 7) de Projet blockéieren. … an da fängt di ganz Prozedur rëm vu vir un.

Procédure approbation PAG_summary 03

Procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général (résumé) (pdf) [jb_2016]

 

4) ELABORATION

Säit 2005 hunn 3 Schäfferéit un deem neie PAG vun Dikrich geschafft:

 

2006-2008 CSV-déi gréng

2006-2008
CSV – déi gréng

Nico MICHELS (Buergermeeschter)
Frank THILLEN
 (Schäffen)
Paul BONERT (Schäffen)

 

2009-2011 CSV-déi gréng

2009-2011
CSV – déi gréng

Jacques DAHM (Buergermeeschter)
Frank THILLEN (Schäffen)
Paul BONERT (Schäffen)

 

2012-2015 LSAP

2012-2016
LSAP

Claude HAAGEN (Buergermeeschter) 
Claude THILL (Schäffen)
René KANIVE (Schäffen)

 

5) PRINCIPES

An de groussen Zich gesäit deen neie PAG folgendes fir di nächst 6 Jar vir:

 1. Bis 2030 soll d’Awunnerzuel vun der Stad Dikrich op 9.500 klammen (+ 3.200).
 2. Duerfir ginn 1.400 nei Wunninge gebraucht.
 3. Baulücken (4 Hektar) sollen kuerzfristig erschloss ging.
 4. Aner Zonen (Industrie, Kommerz) (16 Hektar) sollen als neit Wunngebitt ausweise ginn.
 5. Schémas directeurs (hale fest wéi Bauland soll genotzt ginn) gëtt fir folgend nei Wunnzonen:
  1. Brauerei,
  2. Schlammfelder,
  3. Walebroch,
  4. Cité militaire,
  5. Schleed,
  6. Fielserstroos-Sauerwiss,
  7. rue MULLER-FROMES,
  8. rue Edmond Jean KLEIN
 6. De Bauperimeter gëtt net erweitert, just op der Schleed gëtt de Ëmrëss, paralell zu Bedingen, ofgeronnt.
 7. D’Häng ronderëm Dikrich ginn net verbaut.
 8. Allgemeng gëtt a ganz Dikrich een Niveau mi nidrig gebaut.
 9. D’Baudicht gëtt mat Hëllef vu 4 Parameteren festgeluecht:
  1. COS, coefficient d’occupation du sol:
   COS
  2. CUS, coefficient d’utilisation du sol:
   CUS
  3. CSS, coefficient de scellement de surface: CSS
  4. DL, densité de logement:
   DL

Weider Detailer, Definitounen a Beispiller am Zesummenhang mam PAG:
Plan d’aménagement général, Degré d’utilisation du sol, Application des coefficients de densité, Ministère de l’Intérieur

 

6) DETAILS

6.1) Plans du PAP_QE (Plan d’Aménagement Particulier “Quartier Existant”)

PAP_QE_all
Plan d’Aménagement Particulier “Quartier Existant” (pdf)

 

6.2) Tableau récapitulatif des paramètres des différentes zones du PAP_QE (Plan d’Aménagement Particulier “Quartier Existant”)

Tableau récapitulatif PAP_QE

Tableau récapitulatif des paramètres des différentes zones du Plan d’Aménagement Particulier “quartier existant” (pdf) 

Version inaugurale qui sera modifée par la suite et ne constitue donc pas la version définitive.

 

6.3) Liste des immeubles du PAP_QE (Plan d’Aménagement Particulier “Quartier Existant”) dignes de protection nationale selon le Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN)

Screen Shot 2015-10-24 at 22.40.42

 

6.4) Relevé topographique des immeubles du PAP_QE (Plan d’Aménagement Particulier “Quartier Existant”) dignes de protection communale (immeubles marqués en rouge) et nationale (parcelles portant des immeubles marqués en violet) selon le Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN)

Screen Shot 2015-10-24 at 21.08.02

Relevé topographique des immeubles du Plan d’Aménagement Particulier “quartier existant” dignes de protection communale (pdf) 

Version inaugurale qui sera modifée par la suite et ne constitue donc pas la version définitive.

 

7) PREMIER VOTE DU CONSEIL COMMUNAL ET AVIS CSV (Étape 1)

Communiqué de Presse von der CSV-Fraktioun zu der Gemengerotssitzung vum 24. September 2015:

Die CSV begrüßt, dass der neue Stadtentwicklungsplan lediglich einen moderaten Anstieg der Einwohnerzahl (+ 3200 Einwohner bis 2030) anpeilt. Der erforderliche zusätzliche Wohnraum (+ 1400 Wohnungen insgesamt bei einem Durchschnittshaushalt von 2,3 Personen) wird durch zügige Erschließung der brachliegenden Baulücken (±4 ha) und durch Umklassierung bestehender anders genutzter Flächen (±16 ha) geschaffen. Dies erlaubt auf großflächige Erweiterungen des Bauperimeters zu verzichten; lediglich eine Glättung des Umrisses auf Schleed (zusätzliche 4-6 Wohneinheiten) ist geplant.

Die CSV bedauert, dass es nicht möglich war die parallele Aufstellung der Bebauungspläne der sechs Nordstad-Gemeinden, einhergehend mit einer Harmonisierung von Nomenklatur und Grafik, wie geplant voranzutreiben. Allein ein regionales übergeordnetes Entwicklungskonzept ermöglicht die Ausweisung von Reserveflächen zwecks Anlegung der Umgehungsstraße um Diekirch. In diesem Sinne empfiehlt die CSV, die Zeit bis zur nächsten Überarbeitung des Stadtentwicklungsplans im Jahr (2016+6=) 2022 zu nutzen, um durch Abgleichung der sechs kommunalen Bebauungspläne einen vorerst virtuellen Nordstad-Bebauungsplan zu erstellen.

Die CSV vermisst ferner jeglichen Hinweis auf eine Reihe von größeren Infrastrukturprojekten, wie z. B. Internat der Ackerbauschule sowie Laboratorien und Verwaltungsgebäude der Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA).

Die CSV befürwortet demnach den neuen Stadtentwicklungsplan, auch wenn punktuell die eine oder andere Anpassung in Erwägung gezogen werden kann bzw. notwendig sein wird.

 

8) PRÉSENTATION PUBLIQUE (Étape 2)

De Projet ass de 15. Oktober 2015 an der Aler Seeërei virgestallt ginn.

2015-10-15 Présentation PAG - 2015-10-15 @ 19-30-40 - Version 2

Mise en place vun der Virstellung [bp_2015-10-15]

 

2015-10-15 Présentation PAG - 2015-10-15 @ 19-39-57 - Version 2

De Schäfferot, d’Chefs de Service vun der Gemeng an d’Fachleit vun de Bureaux d’étude während der Virstellung  [bp_2015-10-15].

 

9) DEUXIÈME VOTE DU CONSEIL COMMUNAL (Étape 3)

De 24. Mäerz 2016 huet de Gemengerot iwwert 38 Reklamatiounen ofgestëmmt déi an de Projet wäerten afléissen, wann se da vum Gemengerot ugeholl goufen. Genauso wi d’Remarke vun der Commsission de l’Aménagement (CA) a vum Ëmweltministär. Di aktualiséiert Fassung vum PAG huet de Gemengerot schlussendlich eestëmmig ugeholl. 

 

10) REFONTE DU PAG PHASE 2  (ZANO, Étape 2)

Fir keng Zäit ze verléieren, leeft d’Genehmigungsprozedur vun der Industriezon um Fridhaff (ZANO) – betrëfft nëmmen deen Deel deen op Dikricher Terrain läit – paralell zur Prozedur vum PAG vun der Stad Dikrich. Den 12. Mee 2016 ass de Projet ZANO ëffentlich virgestallt ginn. Ausser de Vertrieder vun der Gemeng a vum ZANO hate sich just 6  Leit fir de Projet intresséiert.

 Screen Shot 2016-04-16 at 00.22.19

Dossier de présentation de la Refonte du PAG Phase 2 (ZANO) (pdf, 3 MB) 

 

11) TROISIÈME VOTE DU CONSEIL COMMUNAL (Étape 4)

De 19. Juli 2016 huet de Gemengerot iwwert 15 Reklamatiounen (13 PAG an 2 PAP QE) ofgestëmmt déi beim Innenminister agerrreecht goufen an déi en Innenminister pour avis un de Gemengerot viruginn huet. 1 Reklamatioun gouf unanimement ugholl, all di aner goufe majoritairement verworf. A mat deem Avis vum Gemengerot geet de Projet hannischt an de Minsitère de l’intérieur pour approbation définitive.

 

12) APPROBATION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR  (Étape 5)

De 4. November 2016 huet den Innenminister de Gemengerot informéiert, dass heen deen neien PAG vun der Stad Dikrich den 19. Oktober 2016 approuvéiert (approbation définitive) huet an domat ass deen neie PAG a Kraaft. 

 

13) ANNULATION DU PAG PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

3 Reklamanten haten d’Gemeng an de Stat beim Tribunal administratif ugesicht an d’Annulatioun vum neie PAG gefrot. Wéinst engem Formfeeler (i.e. Phasage vun der Prozedur:  Phase 1 – PAG proprement dit an Phase 2 – Refonte du PAG ZANO) huet d’Geriicht den 19. Abrëll 2018 de Kläger Recht gin an suwuel d’Decisioun vum Gemengerot vum 24. März 2016 wéi och d’Decisioun vum Innenminister vum 19. Oktober 2016 annuléiert. Komischerweis bleift d’Refonte vum PAG Phase 2 ZANO a Kraaft.     

 

14) AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE  

De 15. Mee 2018 huet de Gemengerot eestëmmig beschloss, géint d’Annulatioun vum PAG duerch den Tribunal administratif Appel ze maachen. Den Innenminister huet iwwrigens och Recours géint d’Annulatioun geholl. Bis en definitiivt Urteel gesprach ass, bleift deen neie PAG a Kraaft. Och wann d’Annulatioun vum PAG opgehuewe gëtt, bleift d’Fro, ob nach muss quant au fond iwwer di 3 Reklamatiounen jugéiert ginn.

 

15) ANNULATION DE L’ANNULATION DU PAG PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

De 15. November 2018 huet den Tribunal administratif de Phasage vum neie PAG als net illegal ugesinn an d’Annulatioun vum PAG vum 19. Abrëll 2018 opgehuewen. No enger Visite des lieux de 26. November 2018 soll quant au fond iwwer di 3 Reklamatiounen entscheed ginn. 

 

16) GLOSSAIRE

Screen Shot 2016-08-02 at 00.20.42

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.