Jean-François Steichen
Jean-François Steichen
41 Joer
Papp vun 1 Kand
Affekot
  • Member vun der Commission des Loyers
  • President vun der Table Ronde TR4

Hobby:

Kachen

Jean-François Steichen

41 Jar
Liewenspartnerschaft
1 Kand

Ausbildung a Beruff

Ech sinn zu Dikrich opgewuess a meng Zäit am Lycée hun ech am LCD an an der Europa-Schoul zu Bréissel verbruecht. Duerno hun ech zu Stroossbuerg (Maîtrise), London (LLM), Louvain-la-Neuve (DES en droit économique) a Paräis (DEA en droit francophone des affaires) Droit studéiert. Zanter 2002 sinn ech an der Stad als Affekot täteg.

Hobbyen

Nieft enger ganzer Wull vu Saachen di mech interesséieren si meng Hobbyen Kachen an d’Aarbecht am Gaart.

Politeschen Engagement

D’Politik war nach ëmmer ee Bestanddeel vu mengem Liewen sief ët duerch mäi privat Ëmfeld oder duerch mäi Beruff.

Als Dikrecher war mer d’Entwécklung vun eiser Gemeng ëmmer ganz wichteg.

Et steet fir mech ausser Fro dass di zukünfteg Entwécklung vun Dikrich an all sengen Dimensiounen (politesch, ekonomesch, sozial, kulturell, touristesch, …) iwwert den Developpement vun der Nordstad geet. Historesch gesinn huet eng Rëckzugs- an Isolatiounspolitik nach ni Friichte gedro. An der haiteger Zäit ass dee Constat ëmsou méi wichteg.

Op ganz ville Niveauen sinn Interaktiounen iwwert di eenzel Nordstad-Gemengen eraus haut schon eng Réalitéit an eng Selbstverständlechkeet. Ech setze mech dofir an dat di selwecht Entwécklung um politesche Niveau hire Wee fënnt.

Fir d’Zukunft vun Dikrich als attraktiv Stad mat enger héijer Liewensqualitéit zë garantéieren ass et a mengen Aa wichteg dass Dikrich als Motor vun der Nordstad agéiert.

 

Jean-François STEICHEN, amateur d’art