Robert Bohnert
Robert Bohnert
71 Joer
bestuet, 4 Kanner
Professer
fréieren Direkter vum Dikricher Kolléisch
  • Member vum Sektiounscomité vun der CSV Dikrich
  • am Gemengerot vun 1976 bis 2011
  • Schäffen 1984 a vun 1988 bis 1993
  • Member vun der Schoulkommissioun
  • President vun der Dikricher Musik
  • President vu verschidden nationalen a regionalen Kulturassociatiounen

Hobbyen:

Kachen, Liesen, Molen, Reesen a Schreiwen

Robert Bohnert

bestuet a Papp vu 4 Kanner
pensionéiert
Professer an Éierendirekter vum LCD
President vun der Dikricher Stadmusik a vu verschidden nationalen Kulturassociatiounen

 

Meng Kandheet a meng Jugend hunn ech an der Stad verbruecht, wou ech ënner anerem Theater mat de Scouten, am LGL an an de Kasematten gespillt a mam Marc Olinger a senger Equipe den TOL gegrënnt hunn. Laang Joren wor ech Co-Responsabel an de Lampertsbierger Scouten an an der éischter Maison des Jeunes, déi mer do am Veräinshaus opgemaach haten. Do huet deemools well en Ciné-Club fonctionnéiert mat deene Lett, déi spéider den Ciné-Club 80 an den Utopia an d’Liewe geruff hunn, wat och erkläert, wisou ech och haut nach als Vertrieder vun Dikrich President vum CDAC sinn, där ASBL, déi déi net kommerziell Kinoen, dorënner och den Dikricher SCALA, programméiert.

Vun 1970 un hunn ech Schoul gehalen am Kolléisch zu Dikrich, wou ech dann och 4 Jar méi spéit wunne komm sinn, well d’Atmosphär an där Schoul, d’Performancen vun de Schüler an de Proffen, an och d’Liewensqualitéit an der Stad Dikrich mech impressionnéiert hunn. Vun 1981 bis 1992 wor ech directeur adjoint a vun 1993 bis 2014 Direkter vum Dikricher Kolléisch, deen sech an där Zäit zu engem vun de gréissten a modernsten Lycéeën aus dem Land entwéckelt huet op 3 Sitten, déi allen dräi renovéiert an ausgebaut goufen, an haut eng räichhalteg Schouloffer an e sëllechen national an international Projets’en offréieren. Et war mir ëmmer en Uleies, de lokalen Veräiner, besonnesch deenen, déi sech ëm Jugend oder ëm eeler Lett oder iergendwéi ëm Erzéiung, Kultur a Sport këmmeren, mat eisen Infrastrukturen ze hëllefen, am Sënn vun enger oppener Schoul, déi och fir d’Allgemengheet do ass.

1975 sinn ech op der CSV-Lëscht an de Gemengerot gewielt ginn, wou ech mech bis 2011 souwuel an der Majoritéit wéi an der Oppositioun agesat hunn. Zweemol wor ech Schäffen, eng Kéier ganz kuerz an eng Kéier eng Period laang. Sou konnt ech Zeien sinn, wéi d’Stad Dikrich sech an deenen leschte 40 Jar entwéckelt huet, an och selwer eng Hand mat upaken. Um schouleschen, um kulturellen an um gesellschaftleche Plang, genee wéi verwaltungstechnesch an urbanistesch ass vill geschitt, d’Stad Dikrich huet sech positiv entwéckelt, an dat ass net, wéi dat an dësen Deeg oft suggeréiert gëtt, de Merite vun enger eenzeger Partei, och wann déi am Moment d’Soen huet. D’CSV wor an där Zäit och 24 Jar laang an der Majoritéit, a wien d’Gemengepolitik genee observéiert weess, datt vill Projets’en iwwer d’Legislaturperioden eraus geplangt a realiséiert ginn, an datt d’Resultat oft aus dem Zesummespill vun allen demokrateschen Acteuren entsteet.

Mech faszinéiert ëmmer erëm an der Gemengepolitik, datt een do am Alldag konkret an am Dialog mat deenen aneren de Lett hir Problemer ugoen an zu enger Léisung féieren kann, an ech fannen, datt et gutt fir deen Dialog wär, wa meng Partei, an iwwregens och déi aner aktuell Oppositiounsparteien, erëm matbestëmme kënnten.

Déi nei, jonk an dynamesch Equipe, déi mer dës Kéier als CSV-Dikrich opgestallt hunn ass eng Garantie fir d’Zukunft a motivéiert och mech, meng Erfarung a meng Bereetschaft zu Verantwortung nach eng Kéier mat an d’Spill ze bréngen.

Ech géif mech fréen, wa méiglechst vill Dikricher Wielerinnen a Wieler den 8. Oktober der Lëscht 3 vun der CSV hir Stëmm géife ginn.

Mir wäerten se net enttäuschen.

 

Robert BOHNERT, directeur honoraire du Dikricher Kolléisch.