Akademie 2012-09-22

Den 22. September war d’CSV-Dikrich um Formatiounsdag am Mamer Schlass ënnert dem Motto   D’CSV. Um Wee fir 2014”   vertrueden duerch de Sektiounspräsident Paul BONERT, de Sekretär Jos. WEBER an de Caissier Jules BONERT.  Theme wi  d’Parteiefinanzéierung, administrativ Parteiaarbicht an Ëffentlichkeetsaarbicht an Internet guffen an dräi Aarbichtsgruppe vum  Georges HEIRENDT / Serge CONRAD, vum Gilles ROTH / Laurent BESCH a vum Marco GOETZ / Michel WEIMERSKIRCH / Natalie SILVA virgestallt an diskutéiert.

interligne forcé occulte


Mamer SchlassAn der Mëtt, vu rechts no lénks:
Jos. WEBER (secrétaire), Jules BONERT (trésorier), Charles PAULY (président CSV-Norden)

interligne forcé

occulte

CSV_2013