Comité

 

Sou huet d’AG vum 26. Januar 2018 deen neie Comité festgehal:

20 méiglich Memberen, dovun 4 Membres d’office a 16 Membres à élire

  • Gring Felder: Membres d’office
  • Giel Felder: Membres élus

D’Chargen (N°1 -N°5) goufen am Comité vum 19. Mäerz 2018 nei verdeelt.