Publikatiounen

Di nei stinn uewen, di al stinn ënnen.

 

 

 

FLYER Commun CSV- DP – DG  2022-12 (pdf) (png)

1) FR: Comment on peut acheter des projets non réalisés en les payant deux fois ? (png)
2) DE: Luft und Schutt gekauft und doppelt bezahlt (png)

 

FLYER 2022-06 (pdf) (jpg)

1) Message vum Dan KNEIP, neien CSV-Konselljee
2) Terrain Pensionnat Notre-Dame de Lourdes (Résidence Séniors)

 

CSV-Dk Op de Punkt 2017-10

DIKRICH
1) Editorial: DIKRICH 2017 – 2023
2) Points forts du programme électoral
3) Kandidate vun der CVS – LËSCHT 30

 

CSV-Dk Op de Punkt 2017-09 

DIKRICH
1) Editorial: Gemengewahlen 2017
2) Présentation des candidat(e)s CSV pour les élections communales
3) Kandidaten on Tour
4) Annonce: De Claude WISELER kënnt op Dikrich

 

CSV-Dk Op de Punkt 2017-04

NORDSTAD
1) Zesummen eng Zukunft fir d’Nordstad
2) Je peux voter
DIKRICH
3) Kino
4) Ungereimtheiten
5) Eis Leit: Jean Jacques SCHAEFFER, Carolina ALMEIDA

 

CSV-Dk Op de Punkt 2016-07

NORDSTAD
1) Kanupist Al Schwämm
DIKRICH
2) Gemengewahlen 2017
3) Séparation état – église(s): La 3e voie
4) Geburtswehen des neuen Kinokomplexes
5) Lycée Technique Agricole: Die Ruhe nach dem Sturm

 

CSV-Dk Op de Punkt 2015-10

NORDSTAD (zesumme mat der CSV-Ettelbréck)
1) ZANO
DIKRICH
2) Cité d’accueil au Herrenberg (Réfugiés)
3) Neuer Stadtentwicklungsplan (PAG)
4) D’Nordstrooss ass op
5) Formatiounsprogramm: Gemengepolitk liicht gemaach

 

CSV-Dk Op de Punkt 2014-12

NORDSTAD (zesumme mat der CSV-Ettelbréck)
1) Nordstad-News
2) Invitatioun op den Neijarspatt 2015 (CoCoNoS)
DIKRICH
3) Eist neit Stadhaus
4) CSJ: Die Jugend muss die Zukunft mitgestalten
5) Ehre wem Ehre gebührt (cc. LTA-Deal) 

 

CSV-Dk Op de Punkt 2014-03

NORDSTAD (zesumme mat der CSV-Ettelbréck)
1) Wat ass CoCoNoS ?
2) Neijarspatt 2014
3) Seminar iwwer d’social media
DIKRICH
4) CSJ im Aufwind
5) Renovation der Laurentius-Kirche – eine success story
6) Drei Fragen an den CSV-Fraktionssprecher Paul Bonert 

 

 CSV-Dk Op de Punkt 2013-04

1) Ackerbauschule: Nachlese
2) Église décanale ressuscitée
3) Conservatoire de Musique du Nord, Sauerwiss-Schule
4) Was geschieht mit dem “alten” Altersheim ?
5) Eigenartiges Demokratieverständnis
6) Kino: wo? wer? wie? was?
7) Fitness-Parc für Senioren in Bedigen

 

CSV-Dk Op de Punkt 2013-01

1) Di nei Ackerbauschull – eng Chance fir Dikrich ! (D)
2) idem, version française (F) (op der Säit “Themen” am Kapitel “LTA op Kréiwénkel”)
3) idem, documentation complète  (op der Säit “Themen” am Kapitel “LTA op Kréiwénkel”)
4) idem, commentaire intégral (L)  (op der Säit “Themen” am Kapitel “LTA op Kréiwénkel”)

 

CSV-Dk Op de Punkt 2012-10

1) www.diekirch.csv.lu : Mir informéieren (Homepage vun der CSV-Dikrich)
2) Neues Kino an Ort und Stelle des SCALA
3) Aarbichten um Stadhaus (CSV-Déi Gréng Projet vun 2010)
4) Sozialistische Preistreiberei (Augmentation des taxes communales par le LSAP)
5) D’Ramp bei der neier Schoul, eng CSV-Iddi

 

CSV-Dk Op de Punkt 2012-05

1) Neustart mit neuem Sektionsvorstand (Comité CSV-Dikrich)
2) Drohender finanzieller Einbruch (LSAP-Budget 2012)
3) Dikricher Brauerei (Projet de réaménagement du site de la Brasserie de Diekirch 2011)
4) Nordstad-Trafic (Nordstad-Mobilitéitsworkshop zu Colmar)
5) Aarbichten an der Dekanatskiirch

 

CSV-Dk Op de Punkt 2011-07

1) CSV-Kandidaten fir d’Gemengewahlen vum 9. Oktober 2011
2) Wi geet et mat der Gare virun ?
3) Infrastrukturarbeiten

 

CSV-Dk Op de Punkt 2011-04

1) Positive Entwicklung der Gemeindefinanzen
2) De neie Service Logements
3) Altersheem, endlich ending story !
4) Rétrospective sur le 750e anniversaire de la Ville de Diekirch

 

CSV-Dk Op de Punkt 2010-10

1) L’avenir de la Brasserie de Diekirch
2) Der Standort der neuen Ackerbauschule
3) Instandsetzung der Dekanatskirche

 

CSV-Dk Op de Punkt 2010-05

1) Sozial Solidaritéit an der Nordstad (Création de l’Ofiice social Nordstad)
2) Die Diekircher Fußgängerzone
3) D’Nordstad entwéckelt sich (ë. a. Schaffung von der Zone d’activité ZANO)

 

CSV-Dk Op de Punkt 2009-12

1) Dat neit Altersheim
2) Conservatoire de Musique du Nord et Sauerwissschull
3) En neie Projet fir eis Gemeng (Réaménagement Hôtel de Ville)
4) Das Lotissement in “Wolsberich”