Conservatoire – Sauerwissschull

interligne forcé

interligne

Screen Shot 2013-10-12 at 00.08.51

Compte-rendu vun der Gemengerotssitzung vum 19. Mee 2011 am Däiwelselter 2011-2

forcé

1) Konzept

interligne forcé

D’Coursë vum Conservatoire de Musique du Nord (CMN) ginn de Moment op 8 verschidde Plazen an Dikrich gehalen. Well d’Sauerwissschull seit der Ouverture vun där neier Zentral-Schull hannert der Kiirch net méi gebraucht gëtt ,sollen all d’Musiksstonne vum Conservatoire de Musique du Nord um Site vun der Sauerwissschull konzentréiert ginn. Di aktuell Gebaier vun der Sauerwissschull sollen ëmgebaut ginn, a fir den Danz an di Modern Musik sollen 2 nei Gebaier opgeriicht ginn.

interligne forcé

interligne forcé

2) Timeline

interligne forcé

De Moment ass d’Sauerwissschull nach un de Nordstadlycée verlount, deen ouni d’Gebai an der Sauerwiss net genuch Schullsäll hätt fir d’Schüler all ënner Daach ze kréien. Dee Kontrakt leeft bis  2016. Duerno kënnen d’Ëmbauaarbichten ufänken. Ab 2020 kéint dee ganze Site Dikrich vum Conservatoire de Musique du Nord – ausser den Uergelcoursen, déi an der Aler Kiirch bzw. an der Dekanatskiirch wäerte bleiwen – an der Sauerwiss funktionéieren.

interligne forcé

Di Zäit bis 2016 soll genotzt ginn, fir de Projet am Detail ze finaliséieren, dass en ab 2016 direkt kann ëmgesat an 2020 kann ofgeschloss ginn.

interligne forcé

 

Projet CMN – Sauerwissschull, Version 2010, LégendeAD = administration, CM = culture musicale (cours collectifs), FI = formation  instrumentale (cours individuels), EN = ensembles (cours collectifs), DA = danse (cours collectifs), MM = musique moderne (cours individuels), FO = orgue (cours individuels)

interligne forcé

interligne forcé

3) Projets connexes

interligne forcé

Wann de Conservatoire 2020 sich an der Sauerwiss installéiert huet, kënnen di aner Gebaier an deene bis dohin d’Course waren, ëmgebaut ginn. Sou soll am WIRTGENs-Schlass de Service culturel vun der Gemeng an d’Direktioun, d’Atelieren an d’Reserve vum Musée d’Histoire[s] Diekirch (MH[s]D) ënnerbruecht ginn. Di fréier Regionalschull soll als Veräinshaus ageriicht ginn, mat – ënner anerem – engem grousse Proufsall fir d’Stadmusik.

interligne forcé

interligne forcé

4) Projet CMN – Sauerwissschull Versioun 2010

interligne forcé

Mir weisen hei hannendrun d’Präsentatioun, déi den deemolige Kulturschäffen Paul BONERT zesummegestallt hat fir dem Gemengerot d’Versioun 2010 vum  Projet “CMN – Sauerwissschull” virzestellen. Do gesitt Dir wat den CSV-déi gréng Schäfferot sich mam Büro “Architecture & Environnement” – deen iwwrigens schonn d’Sauerwissschull gebaut hat – ausgeduecht hat, fir dem Conservatoire de Musique du Nord – Site Dikrich an Zukunft Lokalitéiten unzebidden, déi musik-pädagogisch a sécherheets-technisch um letzte Stand sinn.

 

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.001

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.002

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.003

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.004

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.005

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.006

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.007

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.008

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.009

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.010

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.012

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.013

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.014

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.015

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.016

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.017

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.018

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.019

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.020

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.021

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.022

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.023

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.024

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.025

interligne forcé

CMN-Sauerwiss 2010-10-13.026

interligne forcé

interligne forcé

interligne forcé 

Hei fannt Dir d’Präsentatioun am pdf-Format: CMN-Sauerwiss 2010-10-13 Vs 2012-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.