Dikricher Brauerei

 

 

1) Wourëm geet et ?

 

2010, an deem Jar wou d’Stad Dikrich hire 750. Gebuertsdag gefeiert huet, war di 140 Jar al Dikricher Brauerei um Wibbelen: D’Produktiounsanlag sollt zougemaach ginn an den Dikricher Béier sollt zu Louvain, an der Belscht, gebraut ginn. Ënner anerem wéinst dem Verloscht vun Aarbichtsplazen, war dat fir deen deemoligen CSV-Déi Gréng Schäfferot inakzeptabel.

 

     

 

 

2) Wat ass geschitt ?

 

Januar 2010: Ganz ënnerschidlich Leit a Veräiner hu sich mobiliséiert an duerfir agesat, dass den Dikricher Béier och an Zukunft muss hei zu Dikrich gebraut ginn. Ënnert der Féierung vun der CSV, huet den deemolige Schäfferot sich mat Hänn a mat Féiss géint d’Pläng vun der multinationaler Béierholding AB-InBev gewiert. Eng Procédure en justice soll den Numm „Diekirch“ künftig schützen sou dass nëmme Béier deen zu Dikrich gebraut gëtt och däerf „Diekirch“ heeschen, ënnert dem Motto:

Wat drop steet, muss och dra sinn.

 

Cortège duerch Dikrich den 11. Januar 2010  (lancéiert op facebook)

 

Manifestatioun um Site vun der  Dikricher  Brauerei den 11. Januar 2010  (lancéiert op facebook)

 

nbi (screenshot Youtube video)De Buergermeeschter Jacques DAHM bei sénger Usprooch

 

Screen Shot 2013-07-26 at 22.57.13De Schäffen Paul BONERT am Gespréich mam Ali KAES

 

Ee lëtzebuerger Finanzgrupp huet den Terrain an d’Gebaier vun der Dikricher Brauerei kaaft a plangt dat ganzt Brauerei-Areal nei ze amenagéieren. Den CSV-Déi Gréng Schäfferot huet 2010 schonns säi prinzipiellen Accord ginn a versprach eng Ëmklasséierung vum Site Brauerei virzegesinn, … natiirlich ënnert der Bedingung, dass den Dikricher Béier och an Zukunft zu Dikrich gebraut gëtt.

 

Hei en Extrait aus der DECLARATION D’INTENTION vum CSV-Déi Gréng Schäfferot vun 2010:

Le Collège des Bourgmestre et Echevins

 • envisage de procéder à un reclassement des fonds en question en se basant sur la clef de répartition suivante :
 1. un lot représentant 25% de la superficie totale du terrain sera réservé à l’espace public
 2. un lot réservé à la production brassicole
 3. un lot réservé à l’équipement public
 4. un lot  réservé au logement avec surface brute construite de env. 15 000 m2/ha sur une surface estimée à 1 ha répondant au principe de mixité multimodale (résidences, maisons unifamiliales, logements haut de gamme, logements sociaux, logements communautaires, etc.) et assorti d’activités tertiaires,
 • prévoit de déclencher la procédure de reclassement à la présentation des plans de réaménagement du site Diekirch respectivement des plans de construction d’une nouvelle usine brassicole sur le territoire de la Ville de Diekirch,
 • souligne que la reconversion du site brassicole est obligatoirement liée au maintien d’une activité brassicole appropriée à Diekirch.

 

 

3) A wat geschitt lo ?

 

Op d’Versprieche vum virichte CSV-déi gréng Schäfferot hin, hunn di nei Proprietairen ee Projet vum Architektebüro BEILER & FRANCOIS ausschaffe gelooss, wéi de Site “Brasserie de Diekirch” anischt kéint genotzt ginn: Dee Projet “Dräieck Dikrich” dee perfekt an d’Konzept vum Masterplan Nordstad passt – besonnisch wat d’Neigestaltung vum West-Agank vun der Stad Dikrich als Ost-Endpunkt vum axe central ugeet – ass Enn 2010 eng 1. Kéier virgestallt ginn.

 

Screen Shot 2014-06-28 at 23.41.17

Projet “Dräieck Dikrich” (agencement et typologie des bâtiments): Lots 1 – 6
[graphique: BEILER & FRANCOIS_2010; silhouettage et légende: bp_2011 ]

 

Sou soll den Terrain vun der Brauerei an Zukunft genotzt ginn:
Screen Shot 2014-06-28 at 22.42.21

 

 

4) Konventioun vum 27. Juni 2014

 

An der Konventioun tëschent dem Bauhär an der Gemeng, déi de Gemengerot de 27. Juni 2014 eestëmmig ugeholl huet, gëtt virun allem de phasage d’exécution vum Projet “Dräieck Dikrich” festgeluecht:

An enger 1. Phase vun 2 Jar gëtt di nei Brauerei (gielt Gebai ënne lénks op der Grafik) gebaut (Lot 1).

An där 2. Phase ginn all di aner Lot’en (gring an orange Gebaier op der Grafik) an Etappe gebaut (Lots 2 – 6).

 

 

5) Biller

 

Dee ganze Site soll hell, lëftig a mat vill Gréngs ugeluecht ginn. E soll praktisch fräi vun Autosverkéier sinn. Als Verbindungsstéck fir den net motoriséierte Verkéier vun der Gare an Dikrich a vun Dikrich bei d’Gare ass en no all Säit op.


 

 

6) Chantier

Biller si vum Paul BONERT [bp] a Jacques DAHM [jd]

 

 

 

7) Aweiung vun där Neier Brauerei 

Biller si vum Paul BONERT [bp] (38/40) a José LOPES GONCALES [jlg] (2/40)

 

 

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi

2 Responses to “Dikricher Brauerei”

 1. Christiane Grün

  Dat as e flotte Projet, de Site vun der Brauerei ze revaloriséieren an domadder den Zentrum vun Dikrech och mi no un di Leit ze bréngen, déi um aneren Enn vum Sauerstéidtchen wunnen.
  Ech fannen och di Anerweis, wéi der d’Informatiounen iwwert d’Aarbecht vun der CSV iwwer Mail verbreed eng gudd Initiative. Weider esou!

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.