Verkéier

 

I) MOBILITÄTSKONZEPT NORDSTAD

D’Mobilitéitskonzept fir d’Nordstad wéi et dem Gemengerot den 8. Mee 2013 virgestallt gouf, ass eng detailléiert, verständlich a flott Dokumentatioun vun 66 Säiten a 5 Tableauen a Form vu gréisseren Affichen. Um Wupp vun dësem Dossier fannt Dir di néidig Linke fir d’Integralversioun vum Nordstad-Mobilitéitskonzept an di 5 Tableaue rof ze lueden. Hei maache mir de Resumee vum Mobilitéitskonzept a weisen di wichtigst Säiten aus deem Dokument:

<s

 1. Wat sinn d’Objektive vun deem Konzept ?
 2. Wat sin  d’Prinzipien vum Konzept ?
 3. Wat sinn di verschidde Varianten déi ënnersicht goufen ?
 4. Wéi ass d’Bewäertung vun de verschiddene Varianten ?
 5. Wat fir eng Variant ass di bescht Variant ?

 

1) Objektiver

Et geet drëm, de Verkéier regional sou ze gestalten, dass d’Nordstad-Regioun sich sou kann entwéckelen, wéi et am <Masterplan Nordstad> beschriwwen ass an dobäi besonnisch Gewiicht op den ëffentliche Persounen-Transport (ÖPNV) ze leeën. Ee Modal-Split vun op d’Mannst 25 % ëffentliche Verkéier (ÖV) géintiwwer 75 % individuelle Verkéier (IV) ass d’Zil.

Page-04

 

2) Prinzipien

5 verschidde Varianten vun ëffentliche Verkéiersmodeller (ÖV) goufen ausgeschafft fir de Verkéier an der Nordstad a besonnisch op der Zentralax tëschent Dikrich an Ettelbréck an de Grëff ze kréien. Di eenzel Variante gi bewäert a klasséiert. Duerno gëtt di bescht Variant weiderentwéckelt an ëmgesat.

Page-17

 

3) Verkéiersmodellen

Di 5 Varianten sinn: 1) Bus, 2a) 1-Glais-Zuch + Bus, 2b) 2-Glais-Zuch + Bus, 3a) Tram an 3b) Train-Tram

D’Variant N° 1) kënnt als eenzige Verkéiersmodell ganz ouni Schinnen aus.

SPNV = Schienenpersonennahverkehr

Page-53

 

4) Auswäertung

Di 5 Variante ginn no eng ganzer Rei vu Parametere bewäert, déi a 4 Kategorie agedeelt sinn. All eenzel Kategorie zielt fir ungeféier ee Véierel – ronn 25 % – vum final score: 1) Verkéier innerhalb vun der Nordstad (Binnenverkehr, brong Balken), 2) Uschloss un de Verkéier ausserhalb vun der Nordstad (Regionalverkehr, gréng Balken), 3) Entwécklung vun Ëmwelt/Stad/Raum (Umwelt/Stadt/Raum, violett Balken) a 4) Käschten (Kosten, orange Balken).

Page-36

 

5) Di Bescht

D’Variant N° 3a) Tram klasséiert sich un zweeter Plaz. Den Tram wär ee performante Verkéiersmodus deem awer d’masse critique feelt. Plaz 1 an de Kategorien “Binnenverker” an “Umwelt/Stadt/Raum” a Plaz 4 an de Kategorien “Regionalverkehr” a “Kosten”.

D’Variant N° 1) Bus huet däitlich dee beschte final score: An de Kategorien “Regionalverkehr” a “Kosten” ass de Bus net ze schloen. An de Kategorien “Binnenverkehr” an “Umwelt/Stadt/Raum” rangéiert de Bus un 3. Plaz.

BHNS = bus à haut niveau de service

>

Page-19

 

Page-57

 

Page-58

 

Page-20

 

Page-21

 

II) KOMMENTAR

 

1)   De Minister erwaart sich vun alle 6 Nordstad-Gemengeréit een Avis circonstancié zum Nordstad-Mobilitéits-konzept am allgemengen an zu der Variant N° 1) Bus, déi bei der ofschléissender  Bewäertung am beschten ofgeschnidden huet, am speziellen.

 

2)   Wann de Verkéiersmodus fir d’Nordstad da festgehal ass – di definitiv Entscheedung läit beim Minister – kann d’Detailplanung ugoen. Da gëtt geplangt wéi de Verkéier um Terrain, besonnisch op der Zentralax tëschent Ettelbréck an Dikrich an an den Nordstad-Uertschaften, soll lafen.

 

3)  Dat aktuellt Mobilitéitskonzept mécht nach keng präzis Aussoen zu dem konkrete Verkéiersverlaf duerch Dikrich. Et fällt allerdéngs op, dass d’Omegavariant vum Kreesverkéier ronderëm Dikrich (d.h. de Verkéier leeft an 2 Richtungen an der rue Alexis HECK, op der Esplanade an am Gruef; d’rue du Pont gëtt zou gemaach a bleift nach just fir den ëffentlichen Transport op) gemeinsamen Ausgangspunkt vun alle 5 Modellvariante war. Deemno kéint een dovun ausgoen, dass egal wat fir eng Variant zum Schluss zréckbehale gëtt, de Kreesverkéier à sens unique, wéi mir en haut kennen, net d’Léisung vun der Zukunft wäert sinn.

 

4)   Den Zuch tëschent Dikrich an Ettelbréck bleift sou laang a Betrib wi méiglich a wi néidig; op d’Mannst bis deen neien ëffentlichen Transport – dee méi performant a méi komfortabel wéi den Zuch muss a wäert sinn – funktionnéiert. .

 

5)   De Nord-Contournement vun Dikrich ass partie intégrante vun dësem Nordstad-Mobilitéitskonzept a muss also zäitgläich a parallel dozou geplangt an ëmgesat ginn.

 

 

III) ANHANG

 

1) Contournement Nord de la Ville de Diekirch (→ 4) Slides 3-9)

Ausso* vum Minister Claude WISELER zum Contournement vun Dikrich 2013-05-14: ” … Et ass richteg datt de Verkéier um Rang vun Dikrech an och an der Alexis Heck Strooss zu Spëtzenzäiten héich ass an ëmmer nees zu Problemer féiert. Dofir gëtt un enger Nordumgehung vun Dikrech geplangt. Dat awer net nëmmen am Hibléck op de Bau vun der neier Ackerbauschoul, mä och fir d’Zentralax vun Ettelbréck op Dikrech ze entlaaschten, sou datt déi Strooss urbanistesch ka nei entwéckelt an opgewäert ginn.”

 

* Äntwert vum Minister Claude WISELER op eng Question parlementaire vum Deputéierte Fernand KARTHEISER zu dem Problem Unterführung an der rue Alexis HECK

 

 

Screen Shot 2013-05-29 at 01.09.05Schematisch Duerstellung vun den 3 Variante vum Contournement Nord vun Dikrich [grafik: bp_2010]

 

 

2) Stratégie pour une mobilité durable 2012-05 (All)

MODU 2012-05 all (Version intégrale 168 pages)

 

3) Stratégie pour une mobilité durable 2012-05 (Nordstad)

MODU 2012-05 NoS (Nordstad 3 pages)

 

4) Position CSV-Dikrich cc Nordstad-Trafic (Op de Punkt Mee 2012)

CSV-Dk OdP 2012-05 4 NoS-Trafic

 

5) Présentation CSV-Dikrich cc Mobilitéitskonzept Nordstad

Hei hannendru weise mir eng Rei vu Grafiken déi verschidden Aspekter vum Mobilitéitskonzept Nordstad an den historische Kontext (z.B. Trafic-Etude Nordstad 2005) stellen, weider erklären (z.B. Omega-Variant) an illustréieren (z.B. Contournement Nord).

 

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.001-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.002-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.003-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.003-002

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.003-003

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.003-004

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.004-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.005-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.006-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.007-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.008-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-20 Axe central.014-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-20 Axe central.015-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-20 Axe central.016-001

MoKoNoS-Dk Pésentation CSV_added 2013-06-22 19

MoKoNoS-Dk 2013-06-20 Axe central.017-001

MoKoNoS-Dk Pésentation CSV_added 2013-06-22 23

MoKoNoS-Dk Pésentation CSV_added 2013-06-22 24

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.010-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-001

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-002

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-003

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-004

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-005

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-006

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-007

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-008

MoKoNoS-Dk 2013-06-05 CSV_added.011-009

 

6) Version intégrale du Mobilitéitskonzept Nordstad **

Mobilitéitskonzept-Nordstad_Präsentation (public viewing) (1 download am pdf-Format)

** D’Vertrieder vum Ministère hunn ausdrécklich feu vert ginn, fir den Dossier Mobilitéitskonzept-Nordstad ëffentlich ze maachen !

 

7) CSV-DP-déi gréng-Résolution concernant Mobilitéitskonzept Nordstad

CSV-DG-DP-Résolution (au format pdf, 2 pages)

 

8) LSAP-Résolution concernant Mobilitéitskonzept Nordstad

LSAP-Résolution (au format png, 1 page)

 

9) CSV-Question parlementaire concernant Mobilitéitskonzept Nordstad (Réponse du ministre BAUSCH)

CSV-QP (Marco SCHANK, Ali KAES) (au format pdf, 3 pages)

 

10) Positionnement du ministre François BAUSCH par rapport au METTIS dans le contexte du développement des transports en commun au sein de la Nordstad

Wort-Artikel vum 2014-06-03 (François BAUSCH) (au format pdf, 1 page)

 

11) Réponse du ministre François BAUSCH à la question parlementaire concernant l’organisation future des transports en commun au sein de la Nordstad et le rôle éventuel d’un système de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) du type METTIS qui connait beaucoup de succès à Metz-Métropole

Question parlementaire et réponse ministérielle (André BAULER, François BAUSCH) (au format pdf, 4 pages)

 

12) Présentation du Projet Pôle d’échange multimodal Gare Ettelbruck (CAPe, 2014-10-21)

Vidéo de présentation (youtube)

 

13) Présentation du Corridor multimodal de transport N7 Ettelbruck – Diekirch (CAPe, 2014-10-21)

 

Bei Geleeënheet vun der Virstellung vum Projet Ettelbréck-Gare den 21. Oktober am CAPe zu Ettelbréck, sinn och offiziell an ëffentlich éischt Detailer vun dem Aménagement vum Axe central tëschent Ettelbréck an Dikrich gewise ginn.

2014-10-21 Pôle d^échange multimodal Gare Ettelbruck - 30

 

 

Well di 3 Regierungsparteien sich net eens goufen, fir tëschent Dikrich an Ettelbréck den Zuch weider fueren ze loossen oder d’Schinne wech ze huelen, bleiwt den Zuch provisorisch bestoen an et gëtt een zousätzliche Busbetrib um Axe central agefouert.

 

D’Trasse vum neie Busbetrib um Axe central geet vum Rond-Point Cactus bis bei de MacDonalds op reservéierte Busspuren rechts laanscht d’Bunn. Tëschent dem McDonalds an dem Restaurant Äppel a Bieren geet et iwwert d’Bunn an dann deels op reservéierte Busspuren an deels op net reservéierte Busspuren lénks laanscht d’Bunn bis op d’Gare. Vun do geet et virun op reservéierte Busspuren an am Space-sharing (exclusivement mobilité douce) iwwert eng nei Ficellsbréck bis op de Rond-Point op der Fielserstrooss a weider bis bei de Campus MERTEN (LCD, LTHAH, NoSL). 

 

Weider Biller op eisem Site: //dikrech.csv.lu/album-new/2014-2/

 

 

Screen Shot 2014-10-24 at 00.07.56

Den Trasse vun där neier Buslinn um Axe central tëschent Ettelbréck an Dikrich [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21]

 

Screen Shot 2014-10-24 at 00.08.23

De Passage iwwert d’Schinnen vun där neier Buslinn um Axe central ass tëschent McDonalds a Restaurant Äppel a Bieren. [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21, fonds de carte geoportail] Screen Shot 2015-06-15 at 23.52.45

Den Detail vum Stroosseverlaf vum Passage iwwert d’Schinnen tëschent McDonalds a Restaurant Äppel a Bieren.

 

Hei den zukünftige Profil vun der Ettelbrécker bzw. Dikricher Strooss [bp_2014-10-23 d’après les documents projetés le 2014-10-21]

 

 

 

IV) GALERIE

 

1) Trafic-Etude Nordstad (2003)

 

2) Mobilitéitskonzept Nordstad (2013)

 

3) Mobilitéitskonzept Nordstad 2035 (2021)

 

 

CSV-DIKRICH_2013 300dpi

3 Responses to “Verkéier”

 1. Dehm Romain

  Danke für die ausführlichen Erklärungen des BHNS. So gesehen spricht nichts dagegen, den supermodernen BHNS zu bevorzugen. Eine sehr gute Variante in einer Zeit, wo Flexibilität und Komfort oberste Priorität geniessen sollten.

 2. csv_dk

  Wann ee vum Bus schwätzt, dann denken d’Leit un di Busse vun haut, déi nach vill ze dacks d’Loft regelrecht verpechten, mam Individualverkéier matschwammen an oft Verspéidung hunn, well si an deene selwichte Staue steeche bleiwen wéi de motoriséierten Individualverkéier. Wa mir de Bus als ëffentlicht Transportsystem fir d’Nordstad virschloen, da menge mir domat déi Bussen, déi d’Fransousen als BHNS oder Bus à Haut Niveau de Service bezeechnen.

  Wat ënnerscheet ee BHNS vun engem Bus wéi mir en haut kennen?

  De BHNS
  1) huet reservéiert Busspuren, eventuell mat engem elektronische Spurerkennungssystem
  2) ass ganz behënnertegerecht ageriicht
  3) huet allwettertauglich Busquaien (iwwerdaacht, Sëtzgeleeënheeten, …)
  4) huet een ëmweltfrëndliche Motor
  5) fiert an engem ganz enken Takt (all 5-10 Minutten)

  An anere Wierder, e Bus à Haut Niveau de Service oder BHNS ass dat selwicht wéi ee modernen Tram ouni Schinnen. Dat ass d’Zukunft fir den ëffentlichen Transport an der Nordstad.

  Weider Detailer iwwert sou ee Bussystem um Site vum METTIS vu Metz (F).

 3. Dehm Romain

  Hier scheint mir die Variante 1 BUS flexibler und kostengünstiger zu sein. Ein grosser Nachteil für Diekirch wäre natürlich das Umsteigen vom Bus in den Zug in Ettelbruck und das grössere Verkehrsaufkommen (viele Busse Axe Diekirch-Ettelbruck). Vielleicht könnte man ja entlang der jetztigen Bahnlinie eine spezielle Spur für Busse bauen. Dennoch haben auch die anderen Varianten ihre Vorzüge und Nachteile, doch wie gesagt, handelt es sich um ein langfristiges Projekt, das gut durchdacht werden will.

  Man wird wohl oder übel auf die Bahnlinie DIK-ETT verzichten müssen, weil es alleine schon aus Kostengründen sich nicht mehr lohnt. Historisch gesehen ist das natürlich sehr schade, aber der neue Zeitgeist bestimmt die Regeln.

Hannerloosst eng Äntwert

Dir musst ugemellt sinn fir e Commentaire ze schreiwen.